Етики, естетики та історії культури

Етики, естетики та історії культури

Петутіна Олена Олександрівна

Кафедра етики, естетики та історії культури заснована 1977 р. Кафедрою керували доценти С.М. Шитова (1977-1978), В.П. Спiвак (1978-1979), В.О. Лозовий (1979-1985), О.П. Тарасова (1985-2005). З 2005 р. кафедру очолює канд. філос. наук, доц. О.О. Петутіна. Серед перших викладачiв-учених були доценти С.Б. Коган, I.П. Кужельна, І.О. Шудрик, С.М. Шитова, В.П. Спiвак, які визначили прiоритетнi напрямки кафедральних наукових досліджень, що пов’язані з розвитком моральної та естетичної культури майбутніх спеціалістів. Однією з основних складових діяльності колективу стала виховна робота. Великою популярністю користувались “клуби моральності” (доц. Ю.Д. Безрученко, I.П. Кужельна), зустрічі в гуртожитках, конференції, що проводились спільно з масовим відділом ЦТБ, тематичні екскурсії містом. Доц. кафедри В.М. Сухарева протягом багатьох років була художнім керівником університетського театру “Полiтехнiк”. У 90-ті роки викладачі кафедри читали декілька нормативних дисциплін та спецкурсів, успішно працювали в галузі гуманiтаризацiї вищої технічної освіти, розробки змісту i методики системного викладання гуманітарних наук.

Серед пріоритетних напрямків роботи кафедри – вдосконалення організації навчального процесу, методики та методології викладання дисциплін відповідно до нових нормативних документів, підготовка навчальних програм у зв’язку зі змінами в навчальних планах, методичних матеріалів для дистанційного навчання, а також пошук нових ефективних форм навчально-виховної роботи зі студентами та курсантами.

Запроваджені електронні курси з «Історії української культури», «Етики та естетики», «Релігієзнавства» для дистанційного навчання. Викладачами кафедри підготовлено базу даних тестових завдань для проведення моніторингу якості знань студентів з дисциплін «Історія української культури», «Етика ділових стосунків». Кафедра є базою для педагогічної практики студентів культурологічного факультету ХДАК та філософського факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри в науково-практичних конференціях та семінарах, підготовку науковців вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів НТУ «ХПІ». Викладачі кафедри – постійні учасники Сковородинівських, Соціологічних та Педагогічних читань, члени товариств «Філософська освіта» та «Харківського історико-філологічного товариства».

Один з основних напрямків роботи – організація та участь у міжвузівських, регіональних та міжнародних наукових конференціях. Серед них – міжнародна науково-практична конференція «Переяславська Рада, її історичне значення та перспективи розвитку східнослов’янської цивілізації», Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD), Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес».

Викладачі працюють з 2500 студентами на денному відділенні та із 1000 – на заочному та дистанційному.

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень за комплексною темою: «Духовна культура України: історія та сучасність», участь викладачів в наукових конференціях та семінарах, підготовку науковців вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів.

  • немає