Спеціальності та спеціалізації

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» здійснюється підготовка фахівців за 43 спеціальностями.

Перелік спеціальностей і спеціалізацій НТУ «ХПІ»

 

Спеціальність Спеціалізація
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
Електричні системи і мережі
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Електричні машини
Електричні апарати
Електропобутова техніка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Мехатроніка та робототехніка
Електричний транспорт
Відновлювальні джерела енергії та техніка високих напруг
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
Техніка і електрофізика високих напруг
Технології кібербезпеки в електроенергетиці
142 Енергетичне машинобудування Енергогенеруючі технології та установки
Комп’ютерна інженерія турбомашин
Газотурбінні установки і компресорні станції
Двигуни внутрішнього згоряння
Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння
Кріогенна та холодильна техніка
Турбіни
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика
Теплові процеси в енергетичному обладнанні
Енергетичний менеджмент та енергоефективність
171 Електроніка Промислова електроніка
Біомедична електроніка
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ
133 Галузеве машинобудування Автомобілі та трактори
Транспортні засоби високої прохідності
Машини і механізми нафтогазових промислів
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Обладнання переробних і харчових виробництв
Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні
Мехатронні системи транспортних засобів
131 Прикладна механіка Інтегровані технології машинобудування
Інструментальне виробництво
Технології автоматизованого виробництва
Металорізальні верстати та системи
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції
Обладнання та технології обробки тиском
Обладнання та технології ливарного виробництва
Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування
Зварювання та споріднені процеси і технології
Автоматизоване моделювання технічних систем
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів
Нові функціональні матеріали та нанотехнології
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
145 Гідроенергетика Гідроенергетика
101 Екологія Інженерна екологія
263 Цивільна безпека Охорона праці
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ
122 Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування
Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем
Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології
Комп’ютерна механіка
Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів
Інтелектуальні та робототехнічні системи
105 Прикладна фізика та наноматеріали Інженерія радіоелектронних систем
Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
Хімічні технології органічних речовин
Технічна електрохімія
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Технології переробки нафти, газу та твердого палива
Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів
Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності
162 Біотехнології та біоінженерія Промислова біотехнологія
Фармацевтична біотехнологія
181 Харчові технології Технологія жирів, жирозамінників і ефірних масел
Технологія продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
051 Економіка Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Економічна кібернетика
061 Журналістика Медіа-комунікації
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування
Бізнес-аналітика
Оподаткування
Облік і аудит у міжнародному бізнесі
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа
Податкова справа
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Бізнес-адміністрування
Менеджмент підприємств та організацій
Менеджмент інноваційної діяльності
Управління підприємницькою діяльністю
Міжнародний бізнес
075 Маркетинг Рекламний бізнес
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності
Маркетингові дослідження
Маркетинговий менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і комерційна діяльність
Економіка і управління інтелектуальною власністю
Товарознавство і торговельне підприємництво
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні бізнес-структури
Міжнародна економіка
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Прикладна лінгвістика
053 Психологія Психологія
054 Соціологія Соціологія управління
Соціологія забезпечення економічної діяльності
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Управління проектами у сфері інформаційних технологій
Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень
Інформаційно-аналітичні системи та технології
Інженерія даних та знань
Інтелектуальна власність у програмній та комп’ютерній інженерії
Інформаційні технології великих даних
Управління проектами програмної інженерії
Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіаіндустрії
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем
186 Видавництво та поліграфія Інформаційні технології в медіаіндустрії
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Системне програмування
Програмування мобільних пристрої та комп’ютерних ігор
Системи штучного інтелекту
Мультимедійні інформаційні технології і системи
Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей
125 Кібербезпека Кібербезпека
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
Автоматизоване управління технологічними процесами
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі
Засоби телекомунікації в інформаційно- комп’ютерних системах