Оголошено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Енергетичне машинобудування». Він відбудеться у лютому–квітні 2018 року.

Передбачається робота секцій (за спеціалізаціями):

 • двигуни внутрішнього згоряння;
 • газотурбінні установки і компресорні станції;
 • енергогенеруючі технології та устаткування;
 • кріогенна та холодильна техніка.

Умови Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»

1.Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у ВНЗ України, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти ВНЗ інших країн.

2. Умови та порядок проведення конкурсу

На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем  у галузі технічних наук, які є пошуковими за своїм характером, не мають нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Від ВНЗ за кожною секцією подаються не більше трьох кращих наукових робіт — переможців І туру. Термін відправки робіт — до 15 лютого 2018 р.

Роботи необхідно надсилати в друкованому вигляді та на електронних носіях за адресою: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», кафедра двигунів внутрішнього згоряння, галузевій конкурсній комісії зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (електронна адреса: dvs@kpi.kharkov.ua). Наукові роботи, представлені на конкурс, не повертаються.

Галузева конкурсна комісія організує розгляд та рецензування робіт. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт.

Авторам кращих робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції, їхні наукові роботи та результати рецензування висвітлюються на веб-сайті НТУ «ХПІ».

За результатами попередньої оцінки робіт, якості доповідей та відповідей студентів на запитання на науково-практичній конференції галузева комісія приймає рішення щодо визначення переможців цього конкурсу.

3. Вимоги до конкурсних робіт:

 • наукові роботи повинні бути оформлені відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ № 605 Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р.);
 • наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом можливе виконання робіт іноземними мовами;
 • наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи;
 • наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркушах формату А4 або А3;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях;
 • у наукових роботах, що подаються на конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування ВНЗ замінюються шифром (шифр — не більше двох слів).

Разом із роботою в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс), та, у разі наявності, копії патентів і статей автора за темою роботи тощо.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про Всеукраїнський конкурс, галузева конкурсна комісія має право відхилити їх від участі у конкурсі (з зазначенням причин).

4. Контактні телефони:

 • голова галузевої конкурсної комісії

Андрій Петрович Марченко — проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор

(057) 700-40-34

 • заступник голови галузевої конкурсної комісії

Володимир Олександрович Пильов — завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, доктор технічних наук, професор

(057) 707-63-14

 • секретар галузевої конкурсної комісії

Осетров Олександр Олександрович — доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, кандидат технічних наук

(057) 707-68-50,

(057) 707-68-48

Наказ МОН України №1364 від 10.10.2017

Положення про Конкурс

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Довідка:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Енергетичне машинобудування» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р.