Навчально-методичний відділ договірної і практичної підготовки

 

Навчально-методичний відділ договірної і практичної підготовки (НМВДіПП) є самостійним структурним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо проректору з навчальної роботи.

НМВ ДіПП здійснює роботу по:
– організації, проведенню та контролю всіх видів платних освітніх послуг;
– організації, проведенню та контролю практики студентів НТУ «ХПІ»;
– організації, сприянню в працевлаштуванні та контролю працевлаштування випускників університету.

НМВ ДіПП у своїй діяльності керується законодавством України, статутом університету, наказами та постановами Міністерства науки та освіти України, Головного Управління освіти обласної державної адміністрації, пропозиціями університету, а також іншими нормативними документами з питань платних освітніх послуг, практики студентів та працевлаштування випускників.

Щорічно до університету вступає біля 1500 студентів на навчання за кошти юридичних або фізичних осіб денної та заочної форм навчання. НМВ ДіПП здійснюється великий обсяг робіт з організації договірної підготовки та своєчасного отримання коштів за навчання. На сьогодні створена автоматизована система управління навчальним процесом університету (АСУ НП), яка дозволяє ректорату, директорам інститутів, деканам факультетів та випускаючим кафедрам швидко отримувати інформацію по сплаті за навчання студентів-контрактників, практиці студентів та працевлаштуванню випускників.

Вартість навчання розраховується щорічно на наступний навчальний рік по затвердженій програмі, враховуючи інфляційний оефіцієнт, а для абітурієнтів, які вступають до університету в 2020 році, розмір плати для здобуття вищої освіти навчання розрахована на основі індикативної собівартості по затвердженому Порядку КМ України від 03.03.2020 р. № 191.

Постійне об’єднання зусиль та співробітництва НТУ “ХПІ” та провідних промислових підприємств, науково-дослідних інститутів України (близького та далекого зарубіжжя ) на сьогодні дає нам можливість вирішувати задачу по підготовці фахівців.

Практика є невід’ємною частиною навчального процесу. В період практики студенти мають можливість придбати необхідний досвід за фахом.

Практика здійснюється у терміни, встановлені діючими навчальними планами.

Щорічно близько 5 тис. студентів Університету проходять практику майже на 600 базах практики, у більшості випадків це передові підприємства галузей України.

Велике значення у підвищенні професіонально-практичної підготовки студентів має укладання довгострокових договорів з провідними підприємствами України, які кожного року приймають на практику велику кількість студентів денної та заочної форм навчання.