Дистанційна освіта

Одним з напрямів освітніх інновацій, що активно розвиваються в НТУ «ХПІ» та безпосередньо скеровані на вдосконалення навчального процесу й підвищення якості освіти, є інформатизація освіти. Найважливішою ланкою цього процесу є застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Водночас відбуваються зміни змісту та методики навчання, тобто формуються та розвиваються новітні інформаційні освітні технології. Нині інформаційні освітні технології є невід’ємним складником навчального процесу на всіх факультетах і кафедрах університету. Їхній розвиток регламентується Концепцією інформатизації НТУ “ХПІ”, Концепцією розвитку електронного навчання в НТУ «ХПІ». При цьому наголос робиться насамперед на практичних роботах у сфері електронного навчання (е-навчання), в тому числі дистанційного навчання (ДН).

НТУ “ХПІ” є одним з визнаних лідерів в Україні у сфері впровадження технологій е-навчання у навчальний процес. Розвиток е-навчання реалізується в НТУ «ХПІ» через багатопланову роботу, яка проводиться на багатьох кафедрах університету.

Системотехнічне забезпечення е-навчання в НТУ «ХПІ» складають Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа URAN, університетська локальна мережа, в тому числі 3 Інтернет сервери з сучасними навчальними оболонками, бібліотечний сервер, локальні мережі студентських гуртожитків університету, комп’ютерні класи навчально-консультаційних центрів університету, численні бази навчальних даних кафедр і факультетів тощо.

Неперервно розвивається інструментальне та програмне забезпечення е-навчання. У навчальному процесі активно використовуються дві навчальні оболонки, розроблені та виготовлені фахівцями університету, впроваджено вільно розповсюджувану оболонку Moodle. Навчальна оболонка “Веб-клас ХПІ” функціонує з 2001 року; з допомогою цієї оболонки розроблено понад 200 дистанційних курсів. Навчальна оболонка “Система інформаційного менеджменту” (СІМ) функціонує з 2004 року. СІМ є системою менеджменту навчання (LMS) і містить понад 250 дистанційних курсів. Оболонка Moodle використовується головним чином як експериментальна база для науково-методичної роботи та виконання корпоративних проектів у сфері е-навчання. У Moodle розміщено понад 90 дистанційних курсів.

В НТУ «ХПІ» створена та функціонує Система дистанційного навчання (СДН). Адміністративно-організіційне забезпечення використання е-навчання в навчальному процесі здійснює Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, а технологічну підтримку – Інформаційно-обчислювальний центр.

Функції колективного менеджера системи дистанційного навчання університету виконує Центр дистанційної освіти НТУ «ХПІ» (ЦДО), який є осередком практичного впровадження інформаційних освітніх технологій в навчальний процес і, водночас, веде науково-дослідні роботи у цій царині. ЦДО складається з трьох лабораторій.

Інноваційними є роботи базової лабораторії ЦДО – лабораторії менеджменту дистанційної освіти. Її співробітники здійснюють організацію та супровід проектів з практичного впровадження е-навчання на міжнародному, національному та університетському рівнях. Найбільша увага надається навчанню студентів і абітурієнтів за заочною формою з використанням технологій електронного навчання. Це навчання відбувається за новими навчальними планами, що враховують специфіку дистанційного навчання та вимоги Болонського процесу. Розроблення теоретичних засад інформаційного менеджменту дистанційної освіти та їхнє втілення в реальні проекти дало змогу створити та впровадити в навчальний процес системи дистанційних курсів, за якими навчаються студенти 11 факультетів університету та абітурієнти (проект «Дистанційні підготовчі курси»). У лабораторії також проводиться розроблення мультимедійних навчальних ресурсів (віртуальна реальність та ін.), створюється база електронних навчальних ресурсів, укладених фахівцями НТУ «ХПІ», розроблюються і впроваджуються в навчальну практику інструменти та методи е-навчання, ведеться підготовка кадрів кафедральних менеджерів е-навчання. Тут розроблено оригінальний науково-навчальний мовний ресурс “Як це буде українською”, який у частині нормалізованої української термінології ресурс ґрунтується на Національному стандарті ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», внесеному та розробленому фахівцями НТУ “ХПІ”.

Відомими в Україні та за її межами є роботи з питань технологій дистанційного навчання, які проводить Проблемна лабораторія дистанційного навчання. Дистанційні курси, що їх адмініструє лабораторія, розміщено на сайтах http://dl.kharkiv.edu/, http://dl.kpi.kharkov.ua. Лише за останні роки тут проведені експерименти з впровадження дистанційного навчання у середній школі; школярам пропонується 10 дистанційних курсів. Проведено понад 150 вебінарів з питань дистанційного навчання для викладачів та вчителів України. Уперше в СНД проведено 2 масових відкритих дистанційні курси “Стратегія розвитку дистанційного навчання в організації” та “Соціальні сервіси у дистанційному навчанні”. Фахівцями лабораторії створено та надруковано 5 посібників з питань технологій дистанційного навчання, проведено 3 школи-семінари, впроваджена система дистанційного навчання у Кредитпромбанку.

Велику зацікавленість у викладачів та студентів університету викликають науково-методичні розробки лабораторії нових технологій у навчанні – навчально-контролювальні програмні комплекси “Основи інженерної графіки”, “Математика”, “Хімія”.

З метою подальшого впровадження електронного навчання в межах внутрішньоуніверситетської системи підвищення кваліфікації викладачів проводиться робота семінарів «Технологія розробки дистанційного курсу» та «Менеджмент дистанційного навчання», у яких протягом останніх років навчалися викладачі багатьох університетів України.

За останні роки фахівцями НТУ «ХПІ» в царині електронного навчання видано 8 навчальних посібників та монографій, три з яких отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

ЦДО є базовим підрозділом НТУ «ХПІ» при виконанні багатьох міжнародних, національних та регіональних проектів.

За підтримки Харківської обласної адміністрації здійснюється надання технічної, методичної та організаційної підтримки у навчанні студентам з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1-2 групи), що навчаються на заочному факультеті.

За останні роки успішно виконано міжнародні проекти в рамках «Партнерської програми НТУ “ХПІ” – Університет штату Айова (США)» (за підтримки фонду Engineering Information Foundation, USA), проекти за європейською освітньою програмою TEMPUS, які присвячені впровадженню й розвиненню електронного навчання, та проекти Міністерства закордонних справ Великої Британії. Університет є засновником двох віртуальних університетів і активним учасником одного віртуального університету.