Якість освіти в університеті

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Адреса: вул. Кирпичова, 2, м. Харкiв 61002, Україна

Тел.: 707-65-06

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі – Університет), який займається забезпеченням якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки України, нормативних документів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, серії ДСТУ ISO 9000, а також рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ» створено за ініціативою Ректора (Наказ № 370 ОД від 30.08.2016 р.). Структурний підрозділ підпорядковується Ректору та проректору з науково-педагогічної роботи.

Начальник Відділу забезпечення якості освітньої діяльності – Кошкаров Юрій Юрійович, кандидат технічних наук

Співробітники Відділу забезпечення якості освітньої діяльності

Іванова Лідія Федорівна – методист вищої категорії

Коссе Олександра Борисівна – методист вищої категорії

Корпан Тетяна Іванівна – методист першої категорії

Патумсіс-Семенюк Олена Вікторасівна – методист

Нормативна база

Конституція України

Закон України «Про вищу освіту»

Чинні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

Накази і розпорядження МОН України

Нормативні документи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Національні стандарти України

Статут НТУ «ХПІ»

Концепція НТУ «ХПІ»

Положення про Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Рішення Вченої ради НТУ «ХПІ»

Накази і розпорядження ректора НТУ «ХПІ» 

Основна мета: розробка, забезпечення функціонування та оптимізація Системи управління якістю освітньої діяльності в Університеті відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.

Основні завдання:

Координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи управління якістю в Університеті відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.

Інформаційно-методичний супровід управління документами Системи управління якістю на всіх етапах.

Організація навчання персоналу Університету з метою засвоєння Системи управління якістю та введення її в дію відповідно до потреб МОН України та згідно зі стандартами.

Контроль за функціонуванням Системи управління якістю в Університеті.

Організація внутрішніх та зовнішніх аудитів Системи управління якістю.

Організація сертифікації Системи управління якістю у національних органах сертифікації.

Забезпечення своєчасного прийняття керівництвом Університету коригувальних та запобіжних дій, необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації процесів Університету, які впливають на якість надання освітніх послуг.

Забезпечення електронного доступу до документів Системи управління якістю, що розміщені на офіційному сайті Університету.

Надання консультаційних, інформаційних послуг у сфері управління якістю освітньої діяльності.