Освіта

Вища освіта є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства, а також виступає гарантом індивідуального розвитку, сприяє формуванню інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро та макроекономічному рівнях повинні гармонійно поєднуватися з модернізацією освіти для того, щоб задовольнити потреби й прагнення людей, особливо молоді, встановити нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності як в громадському, так і  приватному секторах.

Завдання вищої школи як  соціального інституту полягає в тому, щоб сприяти професійній самореалізації  індивіда, навчаючі його професійно спрямованій взаємодії з навколишнім природним середовищем.

Дотримання основних принципів Болонського процесу, впровадження в навчальний процес Європейської кредитно-трансферної системи, набуття досвіду організації мобільності студентів, з застосуванням ключових документів ЄКТС під час навчання в університеті студентів інших вищих навчальних закладів, організація навчального процесу з використанням модульних технологій, свідчать про правильність шляху, який було обрано.

Набутий досвід розробки та введення в навчальний процес нового покоління навчальних планів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, введення нового переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра примусило навчально-методичне управління переглянути схему підготовки фахівців з вищою освітою та прийняти схеми “бакалавр” – “спеціаліст”, “бакалавр” – “магістр”.

Прийняття нової схеми підготовки фахівців з вищою освітою змусило внести зміни в термін та зміст підготовки. Затверджені у квітня 2011 року навчальні плани підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” вводяться в дію з 01 вересня 2011/2012 н.р.

Підвищення рівня підготовки фахівців, реалізація стратегічного завдання – інтеграція у європейську та світову освітню структуру – обумовили необхідність удосконалення структури управління навчально-виховною та науково-методичною роботою в університеті.

У зв’язку з цим основним напрямом роботи управління є забезпечення високої якості підготовки студентів шляхом запровадження:

  • системи якості навчання;
  • системи рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників університету;
  • рейтингової системи оцінювання успішності навчання студентів;
  • моніторингу рівня знань, умінь, навичок і компетенцій студентів з усіх циклів нормативних та вибіркових дисциплін з обов’язковим розгляданням їх на засіданні Вченої Ради університеті.

НТУ “ХПІ” один з тих передових вищих навчальних закладів, які визначають стратегію підготовки спеціалістів майбутнього, економічну і технічну політику в Україні. А його вихованці завжди будуть мати поглиблену фундаментальну і професійну підготовку, яскраво виражений гуманістично-моральний світогляд, будуть справжніми спеціалістами ІІІ тисячоліття з високим почуттям відповідальності за результати своєї діяльності.