Структура університету

9 навчально-наукових інститутів, військовий інститут
Здійснюють підготовку спеціалістів за денною та заочною формами навчання.

101 кафедра
Забезпечують навчання студентів з гуманітарних, фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, є центрами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи.

Відділ діловодства та канцелярії

Відділ кадрів

Військово-мобілізаційний відділ
Відповідно до статей 35-38 Закону України «Про військовий обов’язок и військову службу» підприємства, установи, організації і навчальні заклади, незалежно від підпорядкованості та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за повноту і якість обліку. стежать за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку.

Науково-дослідна частина
Забезпечує організацію і проведення наукових досліджень кафедрами і науково-дослідними лабораторіями, координує роботу наукових підрозділів вузу.

Юридичний відділ

Вчена рада
Вчена рада НТУ «ХПІ» є колегіальним органом управління НТУ «ХПІ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту НТУ «ХПІ» для вирішення основних питань діяльності університету, забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців для потреб України, проведення інноваційних наукових досліджень та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Навчальний відділ
Навчальний відділ НТУ ХПІ» є структурним підрозділом університету, який планує та організує управління навчальною роботою.

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності
У вересні 2016 року в НТУ «ХПІ» відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» розпочав свою діяльність відділ забезпечення якості освітньої діяльності (ВЗЯОД). Метою створення якого стало вирішення завдань інформаційно-аналітичного супроводу внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, та розробка і впровадження Системи управління якістю (СУЯ) НТУ «ХПІ» відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів.

Приймальна комісія

Докторантура і аспірантура
Здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за 69 спеціальностями.

Відділ міжнародних зв’язків
Головною метою діяльності є надання освітніх послуг іноземним громадянам для вступу до ВНЗ, забезпечення міжнародного співробітництва університету.

Інформаційно-обчислювальний центр
Забезпечує координацію всього комплексу робіт з інформатизації усіх сфер діяльності університету.

Первинна профспілкова організація співробітників
Згідно статті 16 Закону України “Про професійні союзи, їх права і гарантії” профспілкова організація ППО НТУ “ХПІ” в січні 2001 року пройшла легалізацію (реєстрацію) в органах юстиції і одержала статус юридичної особи.

Первинна профспілкова організація студентів
Вступивши до університету кожен студент може розраховувати на допомогу Первинної профспілкової організації студентів НТУ «ХПІ», яка є найбільшою і найсильнішою правозахисною організацією Університету.

Музей
Навчальна лабораторія по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини України та НТУ “ХПІ”.

Вісник НТУ “ХПІ”
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.

Редакція газети «Політехнік»
Газета пише про проблеми підготовки фахівців, сучасних інформаційних та освітніх технологіях, повідомляє про важливі події в житті НТУ «ХПІ», про кращих викладачів та студентів, про розвиток в університеті спорту, громадської діяльності.

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»
Основними пріоритетними напрямками  наукової діяльності НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» є забезпечення вимог електромагнітної сумісності та стійкості технічних засобів до вражаючих дій електромагнітних завад природного та штучного походження; проведення електромагнітної діагностики заземлюючих пристроїв енергетичних об’єктів України, зокрема атомних електростанцій, забезпечення електромагнітної безпеки держави, створення високовольтного обладнання граничних параметрів, забезпечення блискавкозахисту технічних засобів, які застосуються на стратегічних об’єктах України.

Науково-технічна бібліотека
Має фонд понад 1.5 млн. томів, здiйснює документне та iнформацiйно-бiблiографiчне забезпечення наукового та навчального процесу унiверситету та безоплатно надає весь комплекс бiблiотечних послуг студентам i науковцям вищих навчальних закладiв та наукових установ України.

Видавничо-поліграфічний центр НТУ “ХПІ”
Редакційно-видавничий відділ (РВВ) НТУ «ХПІ», заснований у 1982 році, є структурним підрозділом видавничо-поліграфічного центру, що здійснює підготовку і випуск підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та інших видів навчально-методичної літератури.

Підготовчі курси
Ведеться підготовка за вибором абітурієнта: з математики, хімії, фізики, біології, української мови та літератури, англійської мови, історії України.

Студмістечко НТУ “ХПІ”

Палац студентів
Палац студентів на сьогоднішній день є потужним центром культури НТУ «ХПІ». Основними напрямками його діяльності є залучення студентів, аспірантів і співробітників університету до художньої творчості і вдосконалення різноманітних культурно-масових форм дозвілля.

Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПI»
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 6 спеціальностями.

Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 5 спеціальностями.

Центр заочного та дистанційного навчання НТУ “ХПІ”
Центр заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку фахівців без відриву від виробництва за заочною формою навчання та заочною з елементами дистанційної форми навчання.

Методичний відділ
Забезпечує організацію та проведення методичної роботи з усіх напрямків навчальної діяльності.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
Забезпечує в системі післядипломної освіти одержання фахівцями нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутої раніше освіти і досвіду практичної роботи.

Інститут іоносфери
Здійснює проведення наукових досліджень іоносфери у природному і штучно збуреному станах та найближчого космосу.

Науково-технологічний і навчальний та навчально-виробничий центри
Виготовляють дослідно-експериментальне обладнання за індивідуальними замовленнями кафедр для виконання наукових досліджень і забезпечення навчального процесу.

Центр “Кар’єра”
Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» пропонує свою допомогу політехнікам: написати резюме, підготуватися до співбесіди і підібрати вакансії провідних роботодавців.

Освітній центр «Німецький технічний факультет»
З лютого 2016 року в НТУ «ХПІ» працює освітній центр «Німецький технічний факультет». Центр був перетворений з німецького технічного факультету, який більше 15 років успішно вибудовував співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто-фон-Геріке. В результаті перетворення, центром були отримані більш широкі можливості для студентів в галузі вивчення німецької мови, значно розширено перелік спеціальностей, які можуть брати участь в програмах обміну студентів і викладачів та залучені нові партнери для виконання міжнародних програм.

Військовий коледж сержантського складу
Підготовка професійного сержантського складу для потреб Збройних Сил України.

Наглядова Рада
До складу Наглядової ради ХПІ увійшли відомі представники державних організацій, діячі промисловості, бізнесу, освіти, науки, які не є співробітникам університету та мають високі професійні досягнення у сфері освіти і науки, користуються значною довірою у своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

Кіностудія “ХПІ-фільм”
Кіностудія відома своїми навчальними та документальними фільмами і роликами, її продукція завжди використовується на презентаціях, виставках, конференціях і переговорах, які проводяться ВУЗом.

Відділ постачання