Інформаційно-обчислювальний центр

Начальник iнформаційно-обчислювального центру – ЩЕТИНIН Вiктор Павлович

Поява у 80-х роках минулого сторіччя нового покоління комп’ютерної техніки, а також мережевих технологій, та пов’язаних з ними сучасних інформаційних сервісів відкрило нові перспективи використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Зважаючи на те, що рівень інформатизації вищого навчального закладу є одним з основних критеріїв оцінки освіти в вузі, визначає його конкурентоздатність та перспективи розвитку, НТУ «ХПІ» одним з перших серед вищих навчальних закладiв України розпочав активне впровадження нових iнформацiйних технологiй в усi сфери своєї діяльності. Iстотних результатiв а цьому унiверситет досяг завдяки комплексному пiдходу до рiшення органiзацiйних i технiчних задач, пов’язаних з інформатизацією у нових умовах. З початку 90-х років роботи з впровадження інформаційних технологій в університеті проводились за наступними основними напрямками:
 • побудова унiверситетської комп’ютерної мережi;
 • побудова мiської комп’ютерної науково-освiтньої мережi;
 • iнформацiйне наповнення українського сегмента Iнтернет;
 • використання сучасних iнформацiйних технологiй в навчаннi;
 • розробка i впровадження системи автоматизацiї керування навчальним процесом та адміністративно-господарчої діяльності університету.

З метою координацiї всього комплексу перерахованих робiт в унiверситетi в 1992 роцi був створений Центр нових iнформацiйних технологiй (ЦНIТ), до складу якого входять наступнi лабораторiї:

 • лабораторiя нових технологiй у навчаннi – створена у 1994 роцi. Займається розробкою навчальних i контролюючих програм по рiзним дисциплiнам, що читаються в унiверситетi;
 • лабораторiя глобальних комп’ютерних мереж – створена у 1997 роцi. Основне призначення – побудова та адміністрування мiської комп’ютерної науково-освiтньої мережi, а згодом – Харківського сегменту Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН;
 • лабораторiя локальних комп’ютерних мереж – створена у 1997 роцi. Займається питаннями проектування, побудови та експлуатацiї університетської комп’ютерної мережi;
 • лабораторiя iнформацiйно-пошукових систем – створена у 1998 роцi. Займається розробкою і адмiнiструванням власних Інтернет-ресурсів університету;
 • лабораторiя прикладного програмного забезпечення – створена у 1998 роцi. Займається розробкою, адмiнiструванням i супроводом мережевих прикладних програм, що обслуговують навчальний процес i адмiнiстративно-господарську діяльність унiверситету;
 • центр дистанцiйної освіти – створений у 2002 роцi з метою впровадження у навчальний процес унiверситету сучасних iнформацiйних технологiй, насамперед – дистанцiйного навчання.
У травні 2016 року наказом ректора Центр нових інформаційних технологій перейменований в інформаційно-обчислювальний центр