Динаміка та міцність машин

Динаміка та міцність машин

Завiдувач кафедри

Львов Геннадiй Іванович

Про кафедру

Iсторія кафедри починається у 1930 році, коли в нашому університеті, що називався тоді Харківський механіко-машинобудівний інститут, була створена спеціальність «Динаміка і міцність машин», що готувала спеціалістів принципово нового типу, синтезуючих глибоку фізико-математичну підготовку та навики практичного інженера. Тепер така система підготовки спеціалістів відома у всьому світі як система «фізтех». Засновниками спеціальності були видатні вчені: академіки Йоффе А. Ф., Обреімов І. В., Синельников К. Д., професор Бабаков І. М. В різні роки кафедрою завідували член-кореспондент АН УССР Майзель В.М. (1936-1941), академік АН УССР Філіппов А. П. (1948-1960), проф., д.т.н., лауреат Державної премії Украини Богомолов С.І. (1960-1991). Як показав семидесятирічний досвід, ідея такої підготовки спеціалістів виявилася дуже плідною. Сьогодні це підтверджується також досвідом роботи МФТІ та МІФІ. Широко відома наукова школа з динаміки і міцності машин, створена в нашому університеті, надає кожному студенту великі можливості проявити себе у науковому плані. Тут студент, працюючи поруч з вченими, набуває фундаментальних знань, що дозволять йому вирішувати проблеми практично будь-яких галузей науки і техніки. Це дає можливість нашим фахівцям впевнено почувати себе серед нової техніки, яка швидко змінюється, бути справжними творцями на будь-якому робочому місці. Особлива риса наших випускників полягає у тому, що вони досконало володіють інформаційними технологіями, вміють працювати на сучасних комп’ютерах, розробляти алгоритми будь-яких складних процесів, бездоганно програмують, вміють експлуатувати САПР. Наша кафедра однієїю з перших з виших нвчальних закладів СРСР ще у кінці п’ятдесятих років запровадила у навчання студентів та наукові дослідження електронні обчислювальні машини і методи програмування. Наші випускники з успіхом працюють як учені, програмісти, інженери і підприємці в багатьох країнах миру: Болгарії, Угорщині, В’єтнамі, Германіі, Ізраілі, Канаді, Китаї, Польщі, Росії, США. Помітними віхами в історії кафедри після її організації в 1930 році були: організація науково-дослідної проблемної лабораторії «Динаміка і міцність машин» — 1956 рік; створення першої в Україні лабораторії з установкою для випробувань дисків турбомашин — 1957 рік; початок використання ЕОМ в учбовому процесі — 1958 рік; організація кафедрою видання республіканської науково-технічної збірки «Динаміка і міцність машин» — 1965 рік; створення в університеті з ініціативі кафедри обчислювального центру — 1967 рік; розпочато співробітництво кафедри з кафедрою «Механіка твердого тіла» Магдебурського університету ФРН — 1971 рік; організація спеціалізованої Вченої Ради з захисту кандидатских і докторських дисертацій — 1977 рік; організація філії кафедри при Інституті проблем машинобудування АН України — 1976 рік; присудження групі викладачів і випускників кафедри Державної премії УРСР в 1985 році і Державної премії України в 1997 році; початок спільних науково-дослідних робіт кафедри ДММ і кафедри МТТ Магдебурського університету при підтримці фонду DAAD — 1993 рік

Науковi напрямки

У нинішній час наукова школа з динаміки, міцності, надійності та оптимізації складних машин та конструкцій в умовах інтенсивного навантаження розвивається в таких напрямках : нелінійна механіка тонкостінних елементів конструкцій; прогнозування надійності елементів конструкцій з урахуванням випадковості навантаження та властивостей системи при різних фізичних моделях відмов; математичне моделювання у задачах технологічної механіки виробів з полімерних композиційних матеріалів; дослідження теплофізичних, термопружних та реалогічних властивостей композиційних матеріалів методами мікромеханіки; розробка теорії шаруватих оболонок із шарами з матеріалів з пьєзоелектричними властивостями; розробка наукових основ, алгоритмів і програмних засобів застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання тривимірних задач механіки суцільного середовища; опрацювання методик міцностних розрахунків та дослідження елементів колесних пар тепловозів в експлуатаційних та оптимальних технологічних режимах; розробка компьютерізованих методів експериментального дослідження деталей високонавантажених машин з метою продовження їхнього ресурсу та відпрацювання діагностичних признаків для наступного включення до системи діагностики Основні наукові досягнення Особливо важливу роль у розвитку фундаментальних досліджень кафедри і проблемної лабораторії з механіки деформованого твердого тіла відіграли акад. АН УРСР Філіпов А. П. і проф. Бабаков І. М. Hа основі наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, сформувалися нові наукові напрямки, створені наукові школи: •проф. Богомоловим С. І. — з коливань складних механічних систем; •проф. Бурлаковим А. В. — з нелинейної повзучості тонких оболонок; •проф. Голоскоковим Є. Г. — з нестаціонарних коливань механічних систем; •проф. Гриньовим В. Б. — з оптимізації механічних систем; •проф. Морачковським О. К. — з дослідження повзучості анізотропних елементів машинобудівних конструкцій; •проф. Львовим Г. І. — розв’язання контактних задач нелінійного деформування тонкостенних елементів конструкцій; •проф. Жовдаком В. О. — з прогнозування надійності елементів конструкцій при випадкових коливаннях.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації
  • Інформаційні технології проектування
  • Комп'ютерна механіка