Філософія

Тарароєв Яков Володимирович Завiдувач кафедри

Тарароєв Яков Володимирович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра утворена в 1957 році. У момент створення на кафедрі працювало 7 чоловік. Усього за півстолітню історію кафедри в її штаті працювало 52 викладача. Невід’ємною складовою частиною наукової діяльності кафедри є організація наукової праці студентів і аспірантів, проведення науково-практичних конференцій, тематичних проблемних семінарів, підготовка результатів наукової діяльності учнів до печатки. З 1966 по 1975 р.р. при кафедрі під науковим керівництвом професора КРАВЦЯ Й. Н. і доцента ЧОРНОГО І. І. діяла аспірантура, яка підготувала 7 кандидатів філософських наук. Сьогодні перші випускники аспірантури – Маргарита Сергіївна КУРОЧКІНА і Микола Анатолійович ЄРМОЛОВСЬКИЙ – займають посади професорів кафедри філософії НТУ «ХПІ». У 1967 р. у ХПІ створюються методологічні семінари з філософських питань природознавства. Першими такими семінарами керували професор КРАВЕЦЬ Й.Н. і доцент ЮШКО А.Ф. На їхній основі в інституті була проведена конференція на тему: “Діалектика й логіка сучасного наукового пізнання.” У 1975 р. число семінарів зросло до 16. Поряд з методологічними семінарами організуються й теоретичні семінари з філософії. Керують ними практично всі викладачі кафедри. У 1968 р. у ХПІ працювало 32 теоретичних семінари, з них 13 – з питань філософії. У 1980-х роках кафедра виступила ініціатором удосконалювання методологічної роботи в інституті через створення філософських (методологічних) семінарів, розвиток співробітництва кафедри філософії зі спеціальними й природничонауковими кафедрами, створення пар співробітництва викладачів-філософів із представниками інших кафедр ХПІ. У 1985 році досвід кафедри з методологічної роботи демонструвався на Виставці досягнень народного господарства СРСР. У 1985-1990 р.р. кафедра бере участь у розробці загальносоюзної наукової теми разом із МВТУ ім. М. Баумана (Москва), республіканської наукової теми разом з Київським політехнічним інститутом, міжнародної наукової теми разом з Мишкольцким університетом важкого машинобудування (Угорщина), є провідною по розробці регіональної наукової теми з філософських проблем технічного й природничонаукового знання. У 90-х роках кафедра включається в розробку госпрозрахункової тематики. У 1991-1992 р.р. на заводі «Електромашина» проводяться соціологічні дослідження з вивчення соціальної ситуації на підприємстві. У 1993-1994 р.р. на заводі ім. В.О. Малишева досліджуються соціальні проблеми конверсії воєнної промисловості. У теперішній час кафедра проводить дослідження з філософських проблем гуманізації й гуманітаризації вищого утворення. У 60-80 р.р. на всіх лекційних потоках проводилися студентські науково-практичні конференції. Багато років цією роботою керував к.ф.н., доц. Віктор Захарович ЦЕХМИСТРО. З 1985 по 1992 р.р. кафедра була провідною в місті з організації й проведенню міських і обласних конкурсів студентських наукових праць з філософії, у тому числі й міській інтернаціональній студентській конференції. Автори кращих робіт брали участь і посідали призові місця в республіканських студентських наукових конференціях і конкурсах. З 2004 р. ведеться робота з випуску стінних газет і творчих тематичних робіт з філософії. Студенти приймають у цій роботі як індивідуальну, так і колективну участь. Такі студентські роботи підсилюють інтерес студентів до філософії й дозволяють застосувати творчий підхід до досліджуваного курсу. Під керівництвом викладачів кафедри студенти ведуть просвітницьку й культурно-масову роботу, активно співпрацюють з газетою «Політехнік». Регулярно проводяться науково-практичні студентські конференції найрізноманітнішої спрямованості, де традиційно представлена секція кафедри філософії. От уже другий рік кафедра проводить міжвузівський студентський семінар з теми: «Проблема людини і сенс її існування». Як показало проведене опитування студентів, саме ця проблема є найцікавішою й хвилюючою для творчих особистостей, якими, безумовно, є студенти НТУ «ХПІ». Вже стала традиційною участь наших студентів у наукових студентських конференціях, які проводяться в інших вищих навчальних закладах. Наші студенти неодноразово з успіхом виступали й посідали призові місця в конкурсі доповідей міжнародної щорічної студентської конференції із проблем утворення, що проводиться в ХГУ «НУА», брали участь у науково-теоретичних студентських конференціях у Національній юридичній академії, Національному університеті ім. В. Н. Каразіна й ін. У конференціях і семінарах, що проводяться нашою кафедрою, беруть участь студенти й аспірати не тільки нашого університету, але й інших вищих навчальних закладів м. Харкова, багато студентів і аспірантів з інших міст України беруть участь у науковій праці, надсилаючи матеріали на ці конференції й семінари. Кафедра щорічно проводить науково-теоретичні конференції аспірантів і здобувачів. Кафедра філософії виступила ініціатором читання узагальнюючого курсу з історії науки й техніки. Програма курсу була розроблена доцентом А.Т. ЩЄДРІНИМ, і вперше курс був прочитаний студентам чотирьох факультетів в 1991/1992 навчальному році. З 1999 р. для студентів всіх спеціальностей заочного відділення викладачі кафедри читають навчальні курси «Філософія» і «Логіка», а з 2005/2006 навчального року – спецкурс з філософських проблем екології. У 2005/2006 навчальному році доцент С.О. ГУСЄВ розробив учбово-методичні комплекси для здійснення дистанційного навчання студентів за навчальними курсами «Філософія» і «Логіка». Сьогодні викладачі кафедри читають такі навчальні курси: для бакалаврів – «Філософія», «Логіка», для магістрів – «Спеціальні питання філософії», для аспірантів і здобувачів – «Філософія».

Науковi напрямки

Актуальні філософські проблеми науки, техніки, антропології, культурології й ін. Особлива увага приділена питанню вдосконалення гуманітарної освіти та осмисленню постмодерної гуманітарної парадигми в цілому.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає