Природничі науки

Лапузiна Oлена Миколаївна Завiдувач кафедри

Лапузiна Oлена Миколаївна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра природничих наук (КПН) заснована в 1973 році. В даний час на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти: 2 професори, 4 доценти, 3 старших викладача і 2 інженера.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін природничого циклу іноземним громадянам, які готуються продовжувати навчання у вищих навчальних закладах України, а також здійснює навчання молодших спеціалістів економічного профілю з вищої математики, математичного моделювання та регіональної екології.

У процесі навчання студентів викладачі кафедри керуються принципами педагогічної системності, доступності, логічності викладання предмета і повторення матеріалу, що сприяє засвоєнню лексичного, термінологічного, граматичного мінімуму з предметів і забезпечує якісне сприйняття лекційного та практичного матеріалу при подальшому навчанні у вузі. Активізація набутих знань, формування вмінь і навичок досягається шляхом застосування активних методів проведення занять, у тому числі за допомогою комп’ютерних технологій.

Протягом останніх років кафедра розробляла і впроваджувала в навчальний процес інноваційні методи викладання: групові дослідницькі проекти, рольові ігри, ситуаційні завдання, елементи комунікативного навчання природничих дисциплін.

Яскравим прикладом і підсумком застосування комунікативно-проблемної методики у викладанні математики, інформатики, фізики, хімії, креслення та основ екології на кафедрі, є якісно новий рівень проведення щорічних традиційних науково-практичних конференцій для іноземних студентів, а саме, активне використання студентами компонентів ситуативних і комп’ютерних презентацій, а також діалогових форм представлення доповідей.

Кафедра розробляє і проводить підготовку навчальних комплексів (навчальні посібники і комп’ютерні навчальні та контролюючі програми до них) з дисциплін природничого циклу. В процесі навчання студенти користуються більш ніж п’ятдесятьма навчальними посібниками і методичними вказівками, розробленими колективом кафедри.

Студенти отримують необхідний рівень знань з природничих дисциплін у процесі навчання на кафедрі природничих наук і мають можливість поступати без іспитів в будь-які вузи України для подальшого навчання, а також брати участь у різних науково-дослідних, освітніх бізнес-проектах і програмах України.

Науковi напрямки

Організація матеріалів курсів з елементами дистанційного навчання, науково-професійна комунікація, розробка і застосування інноваційних методів навчання, оптимізація форм навчання іноземних студентів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає