Природничі науки

Лапузiна Oлена Миколаївна Завiдувач кафедри

Лапузiна Oлена Миколаївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра природничих наук (КПН) заснована в 1973 році. На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти: 1 професор, 5 доцентів, 4 старших викладача і 3 інженера.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін природничого циклу іноземним громадянам, які готуються продовжувати навчання у закладах вищої освіти України. Кафедра проводить заняття за 10 дисциплінами.

У процесі навчання студентів викладачі кафедри керуються принципами педагогічної системності, доступності, логічності. Активізація набутих знань, формування вмінь і навичок досягається шляхом застосування інтерактивних методів проведення занять, у тому числі за допомогою комп’ютерних технологій. Протягом останніх років кафедра розробляє та впроваджує у навчальний процес інноваційні методи викладання: групові дослідницькі проекти, рольові ігри, ситуаційні завдання, елементи комунікативного навчання природничих дисциплін, комп’ютерні презентації тощо.

Викладачі кафедри розробляють та застосовують дистанційні курси з елементами змішаного навчання, а також комп’ютерні навчальні та контролюючі програми з дисциплін природничого циклу. У процесі навчання студенти користуються більш ніж п’ятдесятьма навчальними посібниками і методичними вказівками, розробленими колективом кафедри, більшість з яких має Гриф МОН України.

Серед щорічних заходів, які організує та проводить кафедра, можна виділити наступні: міжвузівська науково-практична конференція студентів-іноземців; круглі столи з популяризації науки з залученням відомих вчених та науковців; спільні наукові проекти українських та іноземних студентів; участь іноземців у різних науково-дослідницьких, освітніх бізнес-проектах і програмах України; «Фестиваль дружби», де іноземні студенти демонструють свої творчі таланти; наукові екскурсії на провідні кафедри НТУ «ХПІ»; святкування національних свят різних країн; фото-конкурс «Україна очами іноземних студентів» та інші.

Науковi напрями

  • Використання інноваційних методів навчання.
  • Розробка дистанційних курсів з природничих дисциплін.
  • Наукова тема кафедри: «Популяризація науки як важливий чинник оптимізації форм та методів організації навчального процесу з іноземними студентами» спрямована на підвищення ефективності навчального процесу та залучення іноземних студентів до наукової діяльності, а також на підвищення рівня їх мотивації до подальшого навчання.

Спеціальність, освітня програма

  • немає