Загальна електротехніка

Коритченко Костянтин Володимирович Завiдувач кафедри

Коритченко Костянтин Володимирович

Сайт кафедри

Про кафедру

У даний час кафедра має висококваліфікований склад викладачів, який склався, в основному, з її бувших аспірантів. Серед 9 її викладачів 2 професори, д.т.н., 4 доценти, к.т.н., 1 старший викладач, 2 асистенти. У зв’язку з тим, що курс електротехніки постійно розширюється і сьогодні включає в себе електроніку і мікропроцесорну техніку, на кафедрі були створені нові навчальні лабораторії. Зараз їх чотири: дві з електричних кіл і електротехнічних пристроїв, з електроніки, з мікропроцесорної техніки. Крім того, є науково-дослідна лабораторія, де проводяться дослідження кріогенних і лінійних електродвигунів. Загальна площа, що займає кафедра, складає 357,5 кв.м, з них площа навчально-лабораторних приміщень, розташованих на 2-му поверсі електрокорпуса, 157,4 кв.м. Лабораторні заняття проводяться фронтальним методом, для цього на кафедрі є 14 універсальних стендів з електротехніки, 8 універсальних лабораторних стендів з електроніки і 3 універсальних лабораторних стенди з мікропроцесорної техніки. У коридорі кафедри розміщені 24 інформаційно-довідкових стенди, які представляють по суті стислий конспект лекцій з електротехніки і електроніки. Викладачі кафедри читають курси лекцій на факультетах МБ, ІТ, ЕМ, ТМ, МТ, І, ФТ, ОТФ близько у 22-х потоках. Найменування дисциплін, що викладаються: «Електротехніка», «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електротехніка і електромеханіка», «Електротехніка і електроніка», «Розрахунок і проектування низькотемпературних машин і установок». Кількість студентів, які одночасно проходять навчання на кафедрі протягом семестру, складає приблизно 800-900 осіб. Річний обсяг навчальних доручень кафедри складає по НТУ «ХПІ» близько 8000 годин. Крім того, з 1999 року кафедра почала викладання в Інституті танкових військ при НТУ «ХПІ». На кафедрі є 26 найменувань навчальних посібників і методичних вказівок для проведення практичних і самостійних занять студентів, 36 найменувань методичних вказівок по виконанню лабораторних робіт і 8 найменувань розрахунково-графічних завдань. Кафедрою виданий і при читанні лекцій кожному студенту надається роздатковий матеріал з найбільш складними ілюстраціями. Кафедра проводить олімпіади з електротехніки серед студентів не електротехнічних спеціальностей НТУ «ХПІ», а також аналогічні олімпіади серед студентів технічних навчальних закладів України. Співробітники і викладачі кафедри мають досить значну кількість наукових публікацій у провідних виданнях України і за кордоном, а також авторських свідоцтв і патентів, активно приймають участь у міжнародних наукових конференціях. Зростанню наукового рівня викладачів і співробітників сприяє наявність в університеті спеціалізованих вчених Рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем кафедри. Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованих вчених Рад: проф. Данько В.Г. є головою спеціалізованої вченої Ради Д64.050.08 при НТУ «ХПІ»; проф. Болюх В.Ф., доц. Марков В.С. – члени цієї ради.

Науковi напрямки

На кафедрі розвивається два наукових напрямки. Перспективи розвитку першого наукового напрямку кафедри пов’язані з розробкою та впровадженням надпровідникових матеріалів у об’єкти електроенергетичного комплексу, що допоможе підвищити коефіцієнт корисної дії агрегатів та пристроїв, зменшити їхні масогабаритні показники, знизити пікові значення струмів в електричних мережах в аварійних режимах. Як наслідок, це дозволить економити кошти, зокрема енергоресурси. Результати роботи направлені на розробку обмежувачів струму короткого замкненні з високотемпературними надпровідниковими елементами, що якісно підвищує ефективність їх роботи у різних режимах. Для цього необхідно визначити загальні параметри і характеристики обмежувачів струму різної конфігурації з кріогенним охолодження, розробити методики по їх розрахунку та провести їх експериментальне випробування в лабораторних умовах. Перспективи розвитку другого наукового напрямку кафедри пов’язані з розробкою високоефективних електромеханічних перетворювачів імпульсної дії різноманітного призначення. На даний момент на базі такого перетворювача розроблено, виготовлено, експериментально випробувано і запатентовано ударний пристрій для захисту інформації від несанкціонованого доступу на комп’ютері: Спільно з фахівцями Науково-дослідного комплексу «Прискорювач» Національного наукового центру «ХФТІ» та Інститутом танкових військ при НТУ «ХПІ» запропонована концепція пристрою для прискорення ударної хвилі в газо-плазмовому середовищі за допомогою електромеханічного перетворювача індукційного типу. Розглядаються перспективи по використанню цього перетворювача для системи іскроутворення двигуна, що працює на неякісному паливі. Крім того розроблюються форсовані перетворювачі, що забезпечують підвищену початкову швидкість якоря для електричних апаратів, швидкодіючі перетворювачі комбінованого типу (електромагнітного і індукційного, електродинамічного і індукційного та ін.) та багатосекційні перетворювачі з послідовною комутацією секцій індуктора. На кафедрі виконуються:

Держбюджетні теми:

М 1517 «Підвищення ефективності роботи обмежувача струму короткого замикання завдяки використанню високотемпературних надпровідників 2-го покоління» Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Данько Володимир Григорович.

М 1518 «Дослідження засобів підвищення ефективності електромеханічних прискорювачів і силових ударних пристроїв індукційно-динамічного типу» Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Болюх Володимир Федорович

Господарчі теми:

15812 «Розробка і дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу», замовник ТОВ «Фірма ТЕТРА, Ltd» Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Болюх Володимир Федорович

15880 «Розрахунково-теоретичне дослідження нагріву турбогенератора типу ТГВ-325-2АУ3(М) в різних режимах роботи», замовник Державне підприємство «Завод Електроважмаш» Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Данько Володимир Григорович.

15909 «Дослідно-теоретичний аналіз температурного стану турбогенераторів потужністю 1000 МВт, замовник ЗАТ «Укратоменергобуд».Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Данько Володимир Григорович.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає