Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології

Казаков Валентин Васильович Завiдувач кафедри

Казаков Валентин Васильович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології є першою хімічною кафедрою НТУ «ХПІ», була заснована в 1885 році. Її завідувачами були видатні вчені-дослідники, відомі діячи науки і техніки: проф. В.О. Геміліан (учень Д.І. Менделєєва), акад. Є.І. Орлов, проф. І.Є. Ададуров, акад. В.І. Атрощенко, проф. О.Я. Лобойко.

Кафедра є єдиною в Україні, що проводить сучасну підготовку спеціалістів у галузі каталізу. Крім того, основними напрямками підготовки фахівців на кафедрі є розробка та удосконалення виробництв продуктів основної хімії, харчових напівпродуктів, добрив і солей; підготовки води для питних та промислових потреб; сучасних енергоощадних, природоохоронних хімічних технологій, технологій альтернативних енергоносіїв та інших.

Кафедра має професійний кадровий склад. Усі викладачі кафедри мають вчені ступені та відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

У 2014 році професори кафедри Лобойко Олексій Якович та Гринь Григорій Іванович отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці».

Перевагою навчання на кафедрі є перспективність, великий попит на спеціалістів, унікальність отриманих знань.

Науковi напрями

Традиційно наукова діяльність кафедри спрямована на розробку дослідження, моделювання технологій основного хімічного синтезу, каталітичних процесів, технологій захисту довкілля. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: кінетика і каталіз у технологіях зв’язаного азоту; хімізм і кінетика окиснення аміаку, метану, оксиду вуглецю; хімізм і кінетика синтезу метанолу; дослідження фізико-хімічних властивостей металевих і оксидних каталізаторів, методи їх утилізації; вивчення кінетики і масопереносу абсорбційних і адсорбційних процесів; прогнозування кінетики і рівноважної розчинності в багатокомпонентних сольових системах; математичне моделювання хіміко-технологічних процесів, статистична обробка експериментальних і промислових даних; методи прогнозування забруднення промисловими об’єктами довкілля; технологія утилізації платини у виробництві нітратної кислоти; активація та регенерація платиноїдного каталізатору окиснення аміаку; технології синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів; енергозберігаюча технологія конверсії метану і оксиду вуглецю; технологія прямого синтезу метанолу; технологія утилізації твердих промислових відходів, відпрацьованих каталізаторів і сорбентів; хімічні технології інтенсифікації видобування нафти, природного газу і газового конденсату.

Спеціальність, освітня програма

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за очною і заочною формами навчання та докторів філософії за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація 161.01 «Хімічні технології неорганічних речовин».