Хірургія, нормальна та топографічна анатомія

Кріцак Василь Васильович Завiдувач кафедри

Кріцак Василь Васильович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри.
Вивчення різнобічних питань ургентної і планової хірургічної патології органів травлення та органів грудної клітки.
Розробка та впровадження в практику мініінвазивних оперативних втручань при абдомінальній, торакальній хірургічних патологіях.
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технології.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

Навчальна робота.
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

Післядипломна освіта.
Проводиться навчання:

  • Спеціалізація за фахом «Хірургія», «Торакальна хірургія», «Ендоскопія».
  • Стажування за фахом «Хірургія».

Цикли тематичного удосконалення:

  • «Актуальні питання торакальної хірургії».
  • «Лікування розповсюджених гнійно-некротичних уражень м’яких тканин тазу і нижніх кінцівок».
  • «Невідкладна допомога в торакальній хірургії, діагностика та лікування».
  • «Діагностика та комплексне лікування хірургічних захворювань органів грудної та черевної порожнини».
  • «Питання діагностики та лікування хірургічних ускладнень захворювань шлунково-кишкового тракту».
  • «Актуальні питання профілактики та лікування тромбоемболії легеневої артерії».

Лікувальна робота.
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

Наукова робота.
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних конференцій.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

Методична робота.
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

Міжнародна діяльність.
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.