Фізична і реабілітаційна медицина, фізіотерапія та курортологія

Зінченко Олена Костянтинівна Завiдувач кафедри

Зінченко Олена Костянтинівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри.
Підготовка кваліфікованих лікарів, щодо нової спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» з врахуванням впровадження новацій – сучасних даних про механізми дії фізичних чинників на патогенез та саногенез.
Впровадження новітніх лікувальних комплексів та методик в лікуванні, реабілітації та профілактиці.
Створення нової фізіотерапевтичної та діагностичної апаратури.
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

Навчальна робота.
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

Післядипломна освіта.
Проводиться навчання:

 • Спеціалізація за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина, «Фізіотерапія».
 • Стажування за фахом «Фізіотерапія».

Цикли тематичного удосконалення:

 • «Фізичні чинники в патогенетичному лікуванні, реабілітації та профілактиці».
 • «Фізичні чинники в комплексному лікуванні та реабілітації хворих із неврологічною патологією».
 • «Класична та сучасна фізіотерапія в реабілітації, лікуванні та профілактиці дітей та підлітків».
 • «Застосування методів фізіотерапії у комплексному лікуванні та реабілітації».
 • «Традиційна та сучасна фототерапія в профілактиці, комплексному лікуванні та реабілітації хворих різного профілю».
 • «Фізична реабілітаційна медицина в клінічній практиці».
 • «Етапна кардіологічна (кардіохірургічна) реабілітація в фізичній та реабілітаційній медицині».
 • «Фізична та реабілітаційна медицина в педіатрії».
 • «Фізіотерапія».

Лікувальна робота.
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

Наукова робота.
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних конференцій.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних журналах.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

Методична робота.
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

Міжнародна діяльність.
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.