Українознавство, культурологія та історія науки

Скляр Володимир Миколайович Завiдувач кафедри

Скляр Володимир Миколайович


Сайт кафедри

Про кафедру

Створена в 2018 році на основі об’єднання трьох кафедр НТУ «ХПІ»: етики, естетики та історії культури (1977 р.), історії науки і техніки (2004 р.) і політичної історії (1920-ті рр.). Нині у складі кафедри діють три відповідні секції: культурології (проф. О. О. Петутіна), історії науки (доц. С. С. Ткаченко), історії України (проф. Л. П. Савченко). Кафедра веде викладання соціально-гуманітарної дисципліни «Історія та культура України», професійно-орієнтованої навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів усіх спеціальностей НТУ «ХПІ», а також дисциплін «Історія української культури», «Етика ділових відносин», «Етика», «Естетика» для студентів окремих спеціальностей. Забезпечується викладання усіх дисциплін українською та англійською мовами.

Діє концепція виховної роботи, основою якої є гуманізація й гуманітаризація всього навчального процесу. Знання, набуті студентами, впливають на виховання спеціалістів вищої кваліфікації, на формування духовно багатих особистостей.

Серед пріоритетних напрямків роботи кафедри – вдосконалення організації навчального процесу, методики та методології викладання дисциплін відповідно до нових нормативних документів, підготовка навчальних програм у зв’язку зі змінами в навчальних планах, методичних матеріалів для дистанційного навчання, а також пошук нових ефективних форм навчально-виховної роботи зі студентами та курсантами.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій, семінарів, конференцій, дискусій, круглих столів, контрольних співбесід. Впроваджена модульно-рейтингова система контролю знань студентів. В позааудиторний час, в супроводі викладача, кожна академічна група має можливість відвідати музей історії нашого університету, художній, літературний, історичний музеї, а також інші музеї та виставкові зали м. Харкова.

Один з основних напрямків роботи – організація та участь у міжвузівських, регіональних та міжнародних наукових конференціях. Серед них Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD), Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Україна і світ» та інші.

Кафедра традиційно активно займається науково-дослідною діяльністю. Тематика наукових розвідок є складовою частиною досліджень університету в галузі соціально-гуманітарних наук, узгоджена з планами наукових досліджень Міністерства освіти і науки України і НАН України.

Науковi напрями

«Духовна культура України: історія та сучасність» (науковий керівник кафедральної науково-дослідної теми проф. Петутіна О.О.).
«Історія розвитку науково-освітнього і промислового потенціалу Слобідської України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.» (Науковий керівник кафедральної науково-дослідної теми проф. Скляр В.М.).

Спеціальність, освітня програма

  • немає