Українознавство, культурологія та історія науки

Тверитникова Олена Євгенівна Завiдувач кафедри

Тверитникова Олена Євгенівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра створена у 2018 році на основі об’єднання трьох кафедр НТУ «ХПІ»: політичної історії (заснована у 1920-ті рр.), етики, естетики та історії культури (1977 р.) та історії науки і техніки (2004 р.). Очолив кафедру д-р іст. наук, проф. Скляр Володимир Миколайович. З 2023 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор Тверитникова Олена Євгенівна.

Кафедра веде викладання соціально-гуманітарної дисципліни «Історія та культура України», професійно-орієнтованої навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів усіх спеціальностей НТУ «ХПІ», а також дисциплін «Етика ділових відносин», «Релігієзнавство», для студентів окремих спеціальностей, а також авторські курси «Історія освіти», «Цифрова історія», «Історія туризму» тощо. Викладання дисциплін забезпечується українською та англійською мовами.

Діє концепція виховної роботи, основою якої є гуманізація й гуманітаризація всього навчального процесу. Знання, набуті студентами, впливають на виховання спеціалістів вищої кваліфікації, на формування духовно багатих особистостей.

Серед пріоритетних напрямків роботи кафедри – удосконалення організації навчального процесу, методики та методології викладання дисциплін відповідно до нових нормативних документів, підготовка навчальних програм у зв’язку зі змінами в навчальних планах, методичних матеріалів для дистанційного навчання, а також пошук нових ефективних форм навчально-виховної роботи зі студентами та курсантами.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій, семінарів, конференцій, дискусій, круглих столів, контрольних співбесід. Впроваджена модульно-рейтингова система контролю знань студентів. У позааудиторний час, в супроводі викладача, кожна академічна група має можливість відвідати музей історії нашого університету, художній, літературний, історичний музеї, Ландау-центр, «Арсенал ідей», а також інші музеї та виставкові зали м. Харкова.

Один з основних напрямків роботи зі студентами – організація та участь у міжвузівських, регіональних та міжнародних наукових конференціях. Серед них Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD), Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Україна і світ» та інші.

На кафедрі діє студентські наукові гуртки «Історик» і «Культурології та краєзнавства», які забезпечують широке залучення студентів усіх спеціальностей до історичних, краєзнавчих та культурологічних досліджень, участь у згаданих наукових конференціях.

Кафедра традиційно активно займається науково-дослідною діяльністю. Тематика наукових розвідок є складовою частиною досліджень університету в галузі соціально-гуманітарних наук. Укладені договори про співпрацю з Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України та іншими установами. Викладачі кафедри активно співпрацюють з іноземними колегами та інституціями. Серед наукових інтересів викладачів кафедри історія науки і техніки, історія вищої школи, історія української науки і техніки, електротехніки, фізики, радіотехніки, електротранспорту (проф.О.Є. Тверитникова); українознавство, етнологія, історія науки, етномовні процеси в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст., історія вищої школи (проф. В.М. Скляр); медичне краєзнавство Харкова, соціальна історія медицини. (проф. І.Ю. Робак); історія вітчизняної суспільно-політичної думки; теорія краєзнавства; методика викладання гуманітарних дисциплін, історія української державності (проф. Л.П. Савченко); історія механіки та теорії коливань, динаміка машин, вібраційна діагностика, теорія коливань (проф. А.О. Ларін); культурологія, етнологія, фольклористика, мистецтвознавство, історичне та літературне краєзнавство, літературознавство (проф. М.М. Красіков); методологія історичної науки, цифрова історія, інструменталізація історії, історичне джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, боністика (доц. Є.К. Шишкіна); історія вищої технічної освіти, історія матеріалознавства, історія української науки і техніки (доц. М.В. Гутник); історія музейної справи, пам’ять про Другу світову війну в Україні, сучасна українська історіографія, міжетнічні відносини (доц. І.В. Дворкін); соціальна історія, усна історія, студії травми, жіноча історія (доц. С.С. Телуха) та ін.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальності 032 – історія та археологія. Станом на листопад 2023 р. підготовку за ОНП «Історія науки та українознавство» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти проходять 17 аспірантів (наукове керівництво здійснюють проф. О.Є. Тверитникова, проф. В.М. Скляр, проф. І.Ю. Робак, доц. Є.К. Шишкіна, М.В. Гутник, І.В. Дворкін, С.А. Радогуз).

Науковi напрями

«Історія та культура Слобожанщини як складова цивілізаційного поступу України ХІХ – початку ХХІ ст.» (ДР №0119U002616). Науковий керівник кафедральної науково-дослідної теми – проф. Тверитникова О.Є.

Спеціальність, освітня програма

Освітньо-наукова програма «Історія науки та українознавство» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 032- Історія та археологія