Підприємництво, торгівля i логістика

Мащенко Марина Анатоліївна Завiдувач кафедри

Мащенко Марина Анатоліївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики заснована у 2017 році. Вона здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» та освітніми програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалаврат), «Логістика та митна справа» (бакалаврат), «Підприємництво та бізнес-технології» (бакалаврат), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (магістратура), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (доктор філософії).

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Мащенко Марина Анатоліївна.

Викладачі і студенти кафедри є членами Харківського осередку Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), що входить до Міжнародній асоціації товарознавства, інновацій та сталого розвитку (International Association of Commodity Science, Innovation and Sustainability) IACSIS.

Освіта наших випускників дає їм глибокі систематизовані знання і практичні навички, необхідні для здійснення трудової діяльності, пов’язаної з організацією та функціонуванням підприємницьких, торгівельних і біржових структур (як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні), що дозволяє досягати високих економічних і соціальних результатів.

Підприємництво та торгівля – це творча організаційно-господарська діяльність, спрямована на досягнення успіху у сфері бізнесу, торгівлі та логістики в умовах ринкової конкуренції шляхом стратегічного планування та управління якістю товарів і послуг для оптимізації процесу їх просування від виробника до споживача.

Протягом навчання за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» студенти вивчатимуть більше 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати у кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток творчої особистості. До них можна віднести: історію та культуру України, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземну мову, філософію.
До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать: мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, економічна статистика, економічна інформатика, оптимізаційні методи і моделі.
До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: основи підприємництва, товарознавство, біржова діяльність, економіка підприємства, основи менеджменту, маркетинг, фінанси, гроші та кредит, бухгалтерський облік, економіка та організація торгівлі, торговельне підприємництво, Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами. Також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою спеціальності «Підприємництво та торгівля», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг, логістики на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво та торгівля» є:

 • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
 • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
 • органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, логістики, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;
 • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;
 • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
 • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

Науковi напрями

 • Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем.
 • Підвищення ефективності управління якістю товарів та послуг.
 • Моделювання розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері.
 • Дослідження впливу диджиталізації на формування та розвиток компетенцій підприємства.

Спеціальність, освітня програма

 • Спеціальність: «Підприємництво та торгівля»
  Бакалаврат:
  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
  «Логістика та митна справа»
  «Підприємництво та бізнес-технології»
  Магістратура:
  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  Доктор філософії:
  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»