Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна

Романовський Олександр Георгійович Завiдувач кафедри

Романовський Олександр Георгійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу та розвитку в університеті психолого-педагогічного спрямування навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету (нині Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 лютого 2000р., протокол №1 та за погодженням з Міністерством освіти України (наказ від 15 лютого 2000 р №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює лауреат Державної премії України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор А.Г.Романовскій, відомий фахівець в Україні з проблем лідерства, педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (з 1 вересня 2016 спеціальність «Освітні, педагогічні науки»). На нашій кафедрі за весь час її існування захистилося 37 осіб. Чотири докторські дисертації: 2 – з педагогіки, 1 – з психології і 1 – з державного управління. Тридцять три кандидатських, з них 26 – з педагогіки (24 – по спец. 13.00.04, 2 – по спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання); 6 – по психології (1 – по спец. 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія, 5 – по спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія); 1 – з технічних наук (05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології). На кафедрі працюють: 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні конференції з актуальних проблем філософії освіти і педагогіки вищої школи. Кафедра є чинним партнером Університету соціальної психології і гуманітарних наук (SWPS), що дозволяє студентам вчитися в Польщі за програмою подвійного диплому.

Науковi напрями

Основними науковими напрямами кафедри є:

  • Розвиток лідерських якостей у студентів закладів вищої освіти та працівників підприємств і організацій;
  • Педагогічне лідерство;
  • Дослідження проблем формування гуманітарно-технічної еліти;
  • Психолого-педагогічні проблеми організації управлінської підготовки у ВЗО;
  • Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти.

Спеціальність, освітня програма

  • Адміністративний менеджмент
  • Педагогіка вищої школи
  • Психологія