Психіатрія, аддиктологія, психотерапія та клінічна психологія

Пономарьов Володимир Іванович Завiдувач кафедри

Пономарьов Володимир Іванович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри.
Вивчення питань психодіагностики, етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу, профілактики та лікування коморбідних і мультиморбідних психічних та поведінкових розладів.
Комплексна медико-психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок воєнних дій та екстремальних ситуацій з основами кризової психотерапії.
Сучасні питання конфліктології та вирішення конфліктів у медичній практиці.
Медико-психологічні аспекти діагностики та лікування залежностей внаслідок вживання психоактивних речовин.
Невротичні, стрес-асоційовані розлади та ПТСР.
Впровадження нових лікувально-діагностичних комплексів та методик у діагностиці, лікуванні, реабілітації та профілактиці психічних розладів та захворювань.
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

Навчальна робота.
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

Післядипломна освіта.
Проводиться навчання:
– Лікарів-інтернів за фахом «Психіатрія».
– Спеціалізація за фахом «Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Медична психологія», «Сексопатологія», «Психофізіологія».
– Стажування за фахом «Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Медична психологія», «Сексопатологія».

Цикли тематичного удосконалення:
– «Актуальні питання клінічної психіатрії та наркології».
– «Сучасний погляд на проблему алкоголізму: діагностика, клініка, лікування, профілактика».
– «Афективні розлади: клінічні та психофармакологічні аспекти».
– «БАР та афективні синдроми в структурі психічних розладів (клініка, лікування)».
– «Комплексна медико-психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій».
– «Сучасні питання конфліктології та розв’язання конфліктів у медичній практиці».
– «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях та кризова психотерапія».
– «Актуальні питання медичної психології».
– «Психічна травма сімейного насильства: психологічні основи, профілактика, психотерапія».
– «Лікувально-діагностичні аспекти тривожних розладів, ОКР та дисоціативних розладів».
– «Медико-психологічні аспекти вживання психоактивних речовин: фармакотерапія та психотерапія».
– «Психологічний супровід хворих на психосоматичні розлади».
– «Психотерапія у загальносоматичній медицині».
– «Психотерапія психотравми».
– «Сучасний погляд на невротичні, стрес-асоційовані розлади та ПТСР».
– «Актуальні питання розладів сексуальної сфери в медичній практиці».
– «Медико-психологічні аспекти суїцидальної поведінки: діагностика, профілактика, психотерапія».
– «Сучасний підхід до діагностики та лікування гострих станів в наркології».
– «Сучасний погляд на діагностику та лікування шизофренії та розладів шизофренічного спектру».
– «Актуальні питання геронтології та геріатрії».
– «Особистісні ресурси в час інформаційно-психологічної війни: теоретичні та практичні аспекти».
– «Сучасні підходи до психофармакотерапії».
– «Теоретичні та практичні питання огляду осіб на предмет виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння».

Лікувальна робота.
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

Наукова робота.
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних конференцій.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

Методична робота.
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

Міжнародна діяльність.
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.