Радіологія

Шармазанова Олена Петрівна Завiдувач кафедри

Шармазанова Олена Петрівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри.
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

Навчальна робота.
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

Післядипломна освіта.
Проводиться навчання:

 • Лікарів-інтернів за фахом «Радіологія».
 • Спеціалізація за фахом «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика».
 • Стажування за фахом «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика».

Цикли тематичного удосконалення:

 • «Диференційна рентгенодіагностика».
 • «Променева діагностика захворювань суглобів».
 • «Нейрорадіологія».
 • Променева діагностика в неонатології».
 • «Комп’ютерна томографія захворювань черевної порожнини та заочеревинного простору».
 • «Променева діагностика захворювань статевої системи та грудної залози у жінок».
 • «Променева діагностика захворювань довгих кісток».
 • «Магнітно-резонансна томографія: базовий курс».
 • «Променева діагностика в онкології».
 • «Комп`ютерна томографія в діагностиці захворювань органів дихання та середостіння».
 • «Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи».
 • «Променева діагностика захворювань органів грудної клітки».
 • «Променева діагностика у вертебрології».
 • «Променева діагностика грудної залози».

Лікувальна робота.
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

Наукова робота.
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення курсів безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М. Ф. Спузяка.
Щорічне проведення науково-практичних конференцій з променевої діагностики в м. Одеса.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

Методична робота.
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

Міжнародна діяльність.
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.