Система оцінювання НТУ «ХПІ»

ECTS Бали Оцінка
A 90-100 відмінно
B 80-89 добре
C 70-79
D 61-69 задовільно
E 51-60
FX 31-50 незадовільно
F 0-30