Автоматика та управління в технічних системах

Зуєв Андрій Олександрович Завiдувач кафедри

Зуєв Андрій Олександрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру було засновано у 1948 році у складі Електромеханічного факультету. Тоді вона отримала назву «Автоматика та телемеханіка», але у зв’язку зі стрімким розвитком електронної та комп’ютерної техніки пізніше назву було змінено на «Автоматика та управління в технічних системах», яка більш точно відображає напрям науково-практичної діяльності та педагогічної підготовки фахівців. Засновниками кафедри були професор кафедри електричних апаратів Б. Ф. Вашура та доцент тієї ж кафедри Ф. А. Ступель, який і став першим завідувачем кафедрою.

У різні часи на кафедрі працювали видатні вчені та викладачі вищої школи: д.т.н., професор Воронов В. Г., д.т.н., проф. Прокоф’єв В. Е., д.т.н., проф. Ястребенський М. А., д.т.н., проф. Раісов Ю. А., к.т.н., проф. Кравець В. О. д.т.н., проф. Любчик Л. М. та ін.

За роки свого існування кафедра випустила більш ніж 3500 фахівців за повним циклом навчання (перший та другий ступені), а також приймала активну участь у перепідготовці спеціалістів в рамках багатьох цільових програм перепідготовки та підвищення кваліфікації. Студенти проходять практику, виконують дипломні проекти і працевлаштовуються після закінчення університету на широкому спектрі виробничих та керівних посад: (провідний) інженер з автоматизації, (провідний) інженер-технолог, (провідний) інженер-програміст, менеджер продукту/проекту/напряму, інженер-дослідник, технічний директор. Наші випускники успішно працюють у вітчизняних та іноземних компаніях інформаційно-технологічного сектору, обчислювальних центрах, підприємствах з виробництва, ремонту та обслуговуванню електронної техніки, технологічних відділах фінансових та банківських структур та установах з надання телекомунікаційних послуг.

На протязі багатьох років кафедра підтримує міцні зв’язки з університетами з дальнього та близького зарубіжжя, а також здійснює підготовку студентів-іноземців. Кафедра підготувала бакалаврів, магістрів та кандидатів наук для таких країн як: Польща, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Корея, Китай, Індія, Афганістан, Марокко, Колумбія, Конго, Сирія, Куба, Перу.

Науковi напрями

Поряд з навчальною діяльністю кафедра активно веде власну наукову роботу, приймає участь у державних науково-дослідних програмах, приймає участь у міжнародних грантових програмах та співпрацює з науковцями зарубіжних університетів.

Серед багатьох наукових напрямів діяльності кафедри можна виділити наступні:

  • розробка методів та засобів управління теплоенергетичними та виробничими процесами на підприємствах важкої промисловості
  • системи автоматизованого та автоматичного управління станками та верстатами с числовим програмним управлінням, промисловими роботами та технологічними лініями виробництва
  • дослідження надійності апаратних та програмних комплексів, що працюють у важких та екстремальних умовах і технічна діагностика цифрових систем управління
  • програмно-апаратні засоби імітації та моделювання процесів управління рухомими об’єктами, технологічними процесами, тренажерні комплекси
  • перспективні напрямки розвитку телекомунікаційних засобів та систем зв’язку, волоконно-оптичні, бездротові мережі, кодування та захист даних

Спеціальність, освітня програма

Кафедра здійснює комплексну дворівневу (бакалавр і магістр) підготовку фахівців за спеціальностями:

  • 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (спеціалізація 151-01 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”)
  • 172 “Телекомунікації та радіотехніка” (спеціалізація 172-02 “Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах”)