Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент

Райко Діана Валеріївна Завiдувач кафедри

Райко Діана Валеріївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра ЕКММ створена у 1997 році для підготовки фахівців за новими спеціальностями “Економічна кібернетика” і “Маркетинг” галузі знань “Економіка та підприємництво”. За роки існування за цими спеціальностями було підготовлено більш ніж 2500 фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном.

На кафедрі захищено 4 докторських і 14 кандидатських дисертацій. Було виконано 5 науково-дослідних робіт з держбюджетним фінансуванням Міністерства освіти і науки України та 14 прикладних розробок за договорами з підприємствами.

У 2012 – 2015 рр. викладачі і студенти брали участь у міжнародному проекті “INNOLAB” програми Євросоюзу “TEMPUS”. Постійно здійснюється стажування студентів за кордоном в рамках програми мобільності «Erasmus».
Зараз на кафедрі працює 3 доктори наук, професора, 7 кандидатів наук, доцентів. Підготовка фахівців проводиться за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Маркетинговий менеджмент», «Цифрова економіка».

Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика»
Сьогодні щоб бути успішним економістом або менеджером, потрібно вміти ефективно застосовувати комп’ютерні інформаційні технології при вирішенні поставлених задач. Професійна спрямованість освітньої програми «Економічна кібернетика» – інформаційні системи в економіці та економіко-математичне моделювання з використанням комп’ютерної техніки для аналізу бізнес ситуацій і вибору найкращих рішень.
Наш випускник з економічної кібернетики володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних ситуацій, управління економічними об’єктами у мінливих ринкових умовах, здатний автоматизувати облік бізнес-процесів, впроваджувати веб-технології в управління економічними суб’єктами. Він може з успіхом керувати різними функціональними підрозділами підприємства, очолювати роботи з впровадження комп’ютерних інформаційних технологій.

Спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинговий менеджмент»
Ані жодне підприємство не може існувати, якщо на його продукцію відсутній попит, а саме маркетинг призваний попит виявляти та створювати. Маркетинг, з одного боку, покладається в основу менеджменту будь-якої організації у цілому, а з іншого боку сам маркетинг являє собою сукупність великого різноманіття видів діяльності, які потребують загального керівництва. Тому освітня програма „Маркетинг-менеджмент” є найбільш розповсюдженою серед університетів усього світу.
Особливість освітньої програми „Маркетинг-менеджмент” в НТУ „ХПІ” полягає в органічному поєднанні економіки, маркетингу, психології і інформаційних технологій. Це дозволяє підготувати універсального маркетолога, одночасно здатного використовувати у своїй роботі сучасні інформаційні технології. Зокрема студенти набувають знання і вміння в галузі технологій PR, брендінгу, маркетингових досліджень, планування маркетингових заходів, розробки веб-сайтів підприємств, візуальної реклами. Опитування підприємств роботодавців показує, що у наборі суто таких компетентностей випускників вони найбільш зацікавлені.

Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка»
З 2019 року на кафедрі розпочинається підготовка фахівців за освітньою програмою «Цифрова економіка».
Цифрова економіка розповсюджується на новітні цифрові технології (електронні розрахунки та транзакції, хмарні обчислення, блокчейн, електронне урядування), цифрові товари (криптовалюти, відеоігри, онлайн книги, фільми), технології інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data, машинне навчання, штучний інтелект), а також на використання цих технологій та товарів у торгівлі, виробництві, фінансових установах, наданні державних послуг тощо.
Цифрова економіка є сучасним трендом, який виник у результаті останньої (4-ої) технологічної революції. Її обсяг у світі оцінюється у 4 трильйони доларів. В Україні прийнята концепція розвитку цифрової экономіки на 2018-2021 роки. Очікується, що саме вона буде основним джерелом зростання ВВП України, і вона буде потребувати все більшої кількості фахівців різного профілю.
Випускники за освітньою програмою «Цифрова економіка» повинні володіти сучасними знаннями як з економічних наук, так і з ІТ-технологій. Програма спрямована на формування у майбутніх фахівців компетентностей, необхідних для швидкого розвитку цифрових технологій та їх впровадження в бізнесі та державному управлінні для підвищення їх ефективності, забезпечення сталого економічного розвитку країни, зростання благополуччя населення.

Науковi напрями

  • методологія моделювання соціально-економічних процесів;
  • управління ризиками підприємницькій діяльності;
  • маркетинг відносин і управління іміджем організації;
  • моделі оптимізації маркетингових рішень.

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»
  • Спеціальність 075 «Маркетинг», спеціалізація «Маркетинговий менеджмент»
  • Спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Цифрова економіка»