Мультимедійні та інтернет технології і системи

Порошин Сергій Михайлович Завiдувач кафедри

Порошин Сергій Михайлович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра мультимедійних та інтернет технологій і систем проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія – в межах оригінальної освітньої програми «Прикладна комп’ютерна інженерія».

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки Порошин Сергій Михайлович.

Кафедра була створена 23.09.2022 шляхом злиття двох кафедр – мультимедійних інформаційних технологій і систем (створеної у 2004 році) та інтернету речей (створеної у 2009 році). Обидві кафедри з 2017 року співпрацювали в межах єдиної міжкафедральної освітньої програми «Прикладна комп’ютерна інженерія» (ПКІ), яку вони заснували та впровадили у навчальний процес на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій (КІТ), а сьогодні продовжують її розвиток у навчально-науковому інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ). Єдність поглядів на формування освітньої програми та позитивний досвід спільної роботи двох кафедр (влітку 2022 року відбулися перший випуск бакалаврів та успішний набір до магістратури з ПКІ) призвели до об’єднання колективів.

До складу кафедри входять 6 професорів, 6 доцентів, 6 старших викладачів, 2 асистенти, з них 3 доктори та 13 кандидатів технічних наук.

Викладачі кафедри є членами професійних об’єднань, співробітниками IT-компаній, інструкторами академії Cisco, залучені до експертизи національних та міжнародних наукових, технічних та освітніх проектів, ведуть наукову роботу, публікують монографії та статті у професійних виданнях та виданнях, що індексуються у Scopus, беруть участь та професійних форумах.

Кафедру пов’язує багаторічна науково-технічна співпраця з інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усікова Національної академії наук України та Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Кафедрою у 2012 році засновано та щорічно проводиться міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних та телекомунікаційних систем» (IPST).

Провідну наукову школу кафедри очолює доктор технічних наук, професор Лев Григорович Раскін, відомий в Україні та за кордоном вчений у галузі системного аналізу, теорії складних систем, оптимального управління та дослідження операцій. Останнім часом професора Л. Г. Раскіна нагороджено двома міжнародними дипломами Оксфордського наукового союзу — Oxford Academic Union (як найкращий вчений року в 2015 році за вирішення задачі Чебишева і в 2019 році за найкраще рішення задачі Гамільтона).

При утворенні кафедри разом із С.М. Порошиним та Л.Г. Раскіним, стояли вчені Військової інженерної радіотехнічної академії ім. Говорова Л.А. в галузі когерентної оптики, радіотехніки та поширення радіохвиль доктора технічних наук, професора Карпенко В.І., Бахвалов Б.М., Полярус А.В., Карлов В.Д., Леонов І.Г.

Науковi напрями

  • розробка математичного інструментарію розв’язання задач в умовах багаторівневої невизначеності: розвиток аксіоматичної теорії нечітких множин; модернізація алгебри цієї теорії; розробка загального універсального підходу до розв’язання задач, параметри яких задані невизначено;
  • розробка математичних моделей та методів вирішення задач ідентифікації стану об’єктів та середовища їх функціонування, задач аналізу та оцінки ефективності об’єктів, задач оптимального управління об’єктами в умовах багаторівневої невизначеності;
  • розробка теорії (підходів, методів та моделей) хвильових явищ у нелінійних та нестаціонарних середовищах та їх аналіз в інформаційно-вимірювальних системах в умовах обмеженості даних спостережень на основі методів комп’ютерного імітаційного моделювання, модального аналізу, математичної фізики, теорії аналогії, нестаціонарного спектрального аналізу, ідентифікації динамічних моделей, теорії статистичних рішень;
  • ідентифікація акустичних моделей замкнутих приміщень довільної форми з метою пошуку шляхів покращення їх акустичних властивостей; дослідження об’ємно-планувальних рішень приміщень з метою забезпечення оптимальних акустичних властивостей; акустична експертиза приміщень;
  • моніторинг акустичних середовищ різного призначення; методи синтезу розподілених систем акустичного моніторингу.

Спеціальність, освітня програма

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма:

Прикладна комп’ютерна інженерія – міждисциплінарний напрямок, що фокусується на проектуванні ефективних спеціалізованих комп’ютерних систем та сервісів на основі поєднання загальних принципів комп’ютерної інженерії та специфіки відповідних предметних галузей.

Освітні траєкторії:

  • Освітня траєкторія «Мультимедійні інформаційні технології та системи» спрямована на розробку та застосування комп’ютерних технологій та систем створення та обробки мультимедійного контенту, аудіо- та відеоданих; високоякісних 2D та 3D моделей об’єктів промисловості, анімації та мультиплікації; комп’ютерних ігор та комп’ютерних персонажів; аналізу акустичних та оптичних полів для моніторингу, діагностики та експертизи об’єктів.
  • Освітня траєкторія «Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей» спрямована на створення мобільних сервісів та IoT-систем для розумних будинків та міст, транспортних систем та кібервиробництв (платформа industry 4.0); проектування та розробку систем інтелектуального аналізу та обробки даних з використанням хмарних технологій; програмування різноманітних програм для мобільних пристроїв.