Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини

Перерва Петро Григорович Завiдувач кафедри

Перерва Петро Григорович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра організації виробництва та управління персоналом (ОП і УП) була створена в 1950 р. як кафедра економіки промисловості та організації підприємств. Основний її завданням було забезпечення економічної підготовки фахівців технічних спеціальностей всього університету. У зв’язку зі значним обсягом навчальних доручень, склад кафедри налічував близько 100 чоловік. Першим завідувачем кафедри став доктор екон. наук, професор П.А.Левітскій. З 1976 року болем 40 років кафедрою керував проф. Матросов А.Д. У складі кафедри протягом 1977-1990 рр. плідно працювала потужна лабораторія економіко-математичних методів, науковим керівником якої був кандидат екон. наук, доцент Санніков В.М.
На основі кафедри ОП і УП в 1984 році була створена кафедра економіки і організації машинобудівної промисловості (завідувач проф. А.І.Яковлев), в 1991 р. – кафедра менеджменту (завідувач проф. Л.Н.Івін), а в 1992 р. – кафедра бізнесу та контролінгу (завідувач проф. В.А.Міщенко).
Внаслідок зміни професійної спрямованості в 1984 р кафедра була перейменована в кафедру економіки і організації хімічної і приладобудівної промисловості, а в 1997 р. – кафедру організації виробництва і управління персоналом.

Кафедра організації виробництва та управління персоналом в повній мірі забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами з великим досвідом наукової і педагогічної роботи.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри в 2017-2018 рр. становить 43 осіб (40 штатних викладача, 3 сумісники). Серед викладачів штатного науково-педагогічного складу кафедри: 4 доктори економічних наук, 5 професорів ВАК, 12 професорів НТУ «ХПІ», 23 кандидата економічних наук і 5 кандидатів технічних наук.

В даний час завідувачем кафедри є почесний доктор Мішкольцського університету (Угорщина), академік Академії економічних наук України, професор Перерва Петро Григорович.

Формування науково-педагогічного складу кафедри здійснюється на демократичних принципах, гласно, з дотриманням чинного законодавства. Основними критеріями підбору кадрів є: відповідність профілю дисциплін, що викладаються напрямку навчальної та наукової роботи кафедри, високий рівень педагогічної майстерності, ділові та особисті якості.

Оновлення науково-педагогічного складу кафедри здійснюється шляхом залучення до викладацького праці молодих спеціалістів та аспірантів. За період 2012-2016гг. викладачами кафедри були захищені три докторські дисертації (Сисоєв В.В., Посохов І.М та Дюжев В.Г.) і 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами». Кафедра також привертає до викладацької діяльності фахівців провідних науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів м.Харкова.

В даний час на кафедрі проходять наукову підготовку 13 аспірантів, в тому числі на денному відділенні – 8 осіб. В НТУ «ХПІ» діє спеціалізована вчена рада, де відбувається захист дисертаційних робіт аспірантів і докторантів. До складу спеціалізованої вченої ради входять: д.е.н., проф. Перерва П.Г., д.е.н., проф. Посохов І.М., д.е.н., проф. Дюжев В.Г.

Кафедра здійснює міжнародне співробітництво, беручи участь в семінарах, конференціях. Міжнародні зв’язки кафедри плідно впливають на якість підготовки фахівців, дозволяють удосконалювати зміст і форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями зарубіжних вчених.

На кафедрі виконуються:

  • фундаментальна НДР (№0117U004810) «Управління ризиками та конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища», 2016-2019 рр., науковий керівник проф. Посохов І.М .;
  • фундаментальна НДР (№0117U004811) «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку інноватівного потенціалу екосистем в умовах глобальних трендів і євроінтеграційних процесів», 2016-2019 рр., науковий керівник проф. Савченко О.І .;
  • фундаментальна НДР (№0117U004809) «Розробка шляхів вирішення економічних проблем інноваційного розвитку промислових підприємств», 2016-2019 рр., науковий керівник проф. Матросов А.Д .;
  • фундаментальна НДР (№0117U004808) «Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку промислового комплексу і соціальної сфери України», 2016-2019 рр., науковий керівник доц. Пантелєєв М.С.
  • фундаментальна НДР «Дослідження і обгрунтування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на інноваційну сприйнятливість нових технологій», 2018-2020 рр., науковий керівник проф. Дюжев В.Г.

На кафедрі виконуються міжнародні проекти:
– академічний обмін з Університетом Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) в рамках програми Східного партнерства DAAD;
– програма подвійного диплому з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце (WSZOP);
– 4 проекти ERASMUS + KA 1 Міжнародна кредитна мобільність студентів – 4-х місячні стажування (Магдебург, Мішкольц, Катовіце, Афіни);
– щорічні професійні студентські практики-стажування в Університеті Мішкольц (Угорщина).
Кафедра виступала відповідальним виконавцем і співвиконавцем в НТУ «ХПІ» 10 міжнародних проектів: TEMPUS, INTAS, DAAD, EuropeAid, ERASMUS + KA2.
Щорічно кафедра виступає в якості організатора двох міжнародних конференцій:
– Міжнародна науково-практична конференція: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: Бізнес, наука, освіта» (SIDEC);
– Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (Форвард).
У складі кафедри функціонують:
– бюро розвитку підприємництва економічного факультету;
– науковий журнал «Вісник НТУ« ХПІ »: Економічні науки»;
– навчальна лабораторія обчислювальної техніки;
– клас дистанційного навчання;
– навчально-методичний кабінет-бібліотека;
– школа студентського підприємництва «FESK»;
– тренінговий центр «InnoEnterprise»;
– лабораторія інноваційних навичок «Innovation Skills Laboratory»;
– освітньо-інформаційний дослідний центр Європейських економічних досліджень (CEES).
За останні роки кафедра досягла у всіх напрямках діяльності значних результатів.
По-перше, вдосконалені навчальні плани відповідно до трансформаційними змінами в економічному житті країни.
По-друге, відбулися радикальні зміни в методах і засобах проведення занять. В процесі навчання передбачено застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій: зустрічі з представниками провідних вітчизняних і зарубіжних підприємств і організацій / guest speakers, visiting professors; міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозковий штурм, кейс-методи, презентації, імітаційні тренінги з елементами математичного моделювання, бази візуального супроводу.
По-третє, в навчальному процесі широко використовуються технічні засоби, обчислювальна техніка, комп’ютерні та тренінгові технології.
По-четверте, відбулася активізація наукових досліджень, позитивні зміни спостерігаються в науково-дослідній роботі студентів, яка є обов’язковою складовою навчального процесу.
Акцент кафедри: особистісно-орієнтований підхід, проектна робота, саморозвиток, лідерство, готовність до змін і відповідальність у прийнятті рішень!

Науковi напрями

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

– управління ризиками промислових підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища;

– підвищення ефективності менеджменту на підприємствах в умовах євроінтеграції;

– управління інноваційним розвитком підприємства;

– управління продуктивністю праці в умовах ринкової економіки;

– оцінка обсягів ефективного виробництва на основі нелінійних регресійних моделей.

Ці наукові напрямки реалізуються викладачами кафедри в порядку особистої ініціативи в другій половині робочого дня відповідно до індивідуальних планів.

 

Спеціальність, освітня програма

  • 073 «Менеджмент», спеціалізації: «Менеджмент підприємств і організацій», «Управління підприємницькою діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності»;
  • 051 «Економіка», спеціалізація: «Управління персоналом і економіка праці»;
  • 075 «Маркетинг», спеціалізація: «Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», спеціалізація: «Економіка і управління інтелектуальною власністю»;
  • 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Міжнародні бізнес-структури».