Організація навчального процесу

Організація навчального процесу в університету здійснюється навчальними підрозділами університету:

Навчання студентів в університеті здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожного напряму, спеціальності та університету в цілому за наступними формами:

  • денна (очна);
  • заочна;
  • дистанційна

Під час навчання форми навчання можуть бути поєднані.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки (спеціальності), є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ університету, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.

Навчальний процес в університеті здійснюється в таких формах:

  • навчальні заняття;
  •  виконання індивідуальних завдань;
  • самостійна робота студента;
  • практична підготовка;
  • контрольні заходи;
  • науково-дослідна робота студента.