Інформаційний пакет ЄКТС

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 1. Назва й адреса
 2. Академічний календар
 3. Адміністрація університету
 4. Загальний опис Університету
 5. Перелік спеціальностей, які пропонує Університет
 6. Загальні процедури реєстрації та зарахування вступників
 7. Навчання іноземних студентів
 8. Присвоєння кредитів ECTS
 9. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету

ІІ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 1. Умови для навчання
 2. Міжнародні програми
 3. Студентські організації Університету
 4. Умови для студентів з особливими потребами
 5. Страхування/фінансове забезпечення (підтримка) студентів
 6. Умови для занять спортом, художньою самодіяльністю та дозвілля

ІІІ. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 1. Назва й адреса

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Адреса: вул. Кирпичова, 2, м. Харкiв 61002, Україна

Факс: (057) 707-66-01

Телефонний довідник: http://phones.kpi.kharkov.ua

Е-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua

Адреса офіційного сайту: http://www.kpi.kharkov.ua
Адреса на карті http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/kontakti/

 1. Академічний календар

Освітні програми реалізуються згідно з навчальними планами денної та заочної форм навчання, які затверджуються наказом ректора Університету

Графік навчального процесу і розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами навчання.

Графік навчального процесу

http://public.kpi.kharkov.ua/grafik-navchalnogo-protsesa/

Розклад занять

http://schedule.kpi.kharkov.ua

 1. Адміністрація Університету

Контакти: http://phones.kpi.kharkov.ua/category/rektorat/

 1. Загальний опис Університету

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (далі Університет) є державним вищим навчальним закладом, що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України.

Університет заснований у 1885 році, входить до першої десятки вищих навчальних закладів України та є найбільшим навчальним закладом Харківської області політехнічного спрямування.

Визнання Університету в Україні й у світі:

– Університет отримав статус національного і дослідницького та був акредитований на IV рівень акредитації;

– лабораторії та інститути Університету визнані національним надбанням;

– науковці Університету отримали шістнадцять Державних премій у галузі науки і техніки;

– Студенти Університету стають переможцями Всеукраїнських олімпіад та – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт;

– Університет постійно займає високі позиції в міжнародних рейтингах;

– Університет прийнятий в асоціацію Європейських університетів і університетів Чорноморського басейну.

Стуктура Університету

Університет має матеріальну базу загальною площею 375 тис. м2, на якій розташовано 200 будівель, у тому числі: Навчально-спортивний комплекс, Палац студентів та Наукова бібліотека на 1,5 млн томів, 15 студентських гуртожитків, 7 житлових будинків, Комбінат громадського харчування «Славутич», Спортивний табір «Політехнік» (смт Фігуровка), Харківський сегмент Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі URAN.

Навчальний процес Університету забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців. Сьогодні тут навчається близько 16 тис. студентів за 40 спеціальностями. В Університеті здобувають освіту близько 1900 іноземних студентів та аспірантів із 47 країн світу.

Навчальний процес і наукові дослідження проводять 1743 викладача та 300 науковця, серед них 210 докторів наук та 872 кандидатів наук.

Щорічно навчання в Університеті завершують близько 2350 бакалаврів, 1740 спеціалістів і 938 магістрів.

В Університеті працюють 40 наукових шкіл, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження в галузі механіки, фізики, нанотехнологій і наноматеріалів, танкобудування і сучасного озброєння, енергетики і транспорту, електрогенераторів, електроніки і електромашинобудування, турбіно- і тракторобудування, хімічних і харчових технологій, ІТ-технологій і телекомунікацій, економіки тощо.

Університет співпрацює з понад 120 університетами світу, що дозволяє йому інтегруватися у світовий науковий та освітній простір. Разом із закордонними університетами отримує європейські і світові гранти: TEMPUS, TASIS, DАD, NATO, Еразмус – з обсягом фінансування 2–2,5 млн євро.

На підставі грантів щорічно 75 викладачів та 80–100 студентів виїжджають до закордонних університетів на включене навчання, виробничу практику, наукові конференції та стажування. Щорічно в Університеті працює 15–20 професорів із зарубіжних університетів.

Підвищення якості та ефективності освіти, поєднання наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки, розвиток наукових шкіл, співпраця зі світовими науково-освітніми центрами і фондами, формування інноваційної інфраструктури та комерціалізація результатів наукових досліджень є основними пріоритетами діяльності Університету, які забезпечують його авторитет і визнання сьогодні та примножуватимуть престиж у майбутньому.

Інститути та факультети

 1. Перелік спеціальностей, які пропонує Університет

В Університеті підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

– початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр:

 • Харківський комп’ютерно-технологічний коледж

http://ct-college.net/абітурієнту-2/спеціальності

 • Полтавський політехнічний коледж

https://sites.google.com/a/polytechnic.co.cc/ppk/specialnosti;

– перший (бакалаврський) – бакалавр;

http://vstup.kpi.kharkov.ua/educational_programs/bachelor

– другий (магістерський) – магістр;

http://vstup.kpi.kharkov.ua/educational_programs/master

– науковий рівень – доктор філософії; доктор наук.

http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=52

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ECTS.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ECTS. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ECTS, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ECTS. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Доктор філософії – це перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ECTS.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії.

Опис навчальних програм відділу аспірантури

http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=4121

 1. Загальні процедури реєстрації та зарахування вступників

Підготовка фахівців здійснюється за рахунок державного бюджету (у межах державного замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Прийом до Університету на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього тестування, а зарахування – відповідно до Правил прийому, які розроблені Центральною приймальною комісією Університету згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України.

Інформація про процедури зарахування на навчання

http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/

Правила прийому

http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/

Особливості прийому іноземних громадян

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/about-ntu-khpi/

Умови прийому до аспірантури

http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=1412

Порядок прийому до докторантури

http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=866

 1. Навчання іноземних студентів

Факультет міжнародної освіти

http://web.kpi.kharkov.ua/fmo/uk/ukr/

Структурні підрозділи факультету:

– заочне відділення; http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmoz/

– підготовче відділення для іноземних громадян.

Основні цілі: створення системного інформаційно-методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням новітніх методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в Університеті.

Інформація для іноземних абітурієнтів щодо вступу в Університет

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/study/international-education-faculty/

 1. Присвоєння кредитів ECTS

В Університеті діє у повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ECTS (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

http://www.ec.kharkiv.edu/ects.html

Положення про рейтинг студентів, критерії та систему оцінювання знань та вмінь. http://public.kpi.kharkov.ua/polozhennya-pro-rejting-studentiv-kriteriyi-ta-sistemu-otsinyuvannya-znan-ta-vmin/

 1. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету

Система управління якістю регламентує діяльність усіх співробітників Університету, які впливають на якість кінцевого результату і на задоволеність споживачів (замовників).

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/yakist-osviti-v-universiteti-2/yakist-osviti-v-universiteti/

ІІ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 1. Умови для навчання

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам.

Матеріально-технічна база Університету пристосована для підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється у навчальних корпусах, лабораторіях, на базах практик, у навчально-спортивному комплексі та забезпечений мультимедійним обладнанням для використання у навчальних аудиторіях. Університет має розвинену соціальну інфраструктуру

http://phones.kpi.kharkov.ua/category/socialni/,

яка складається з:

– 15 гуртожитків для студентів;

– Навчально-спортивного комплексу;

http://www.kpi.kharkov.ua/rus/studentske-zhittya/cportivnij-kompleks/

– Комбінату громадського харчування «Славутич» та пунктів громадського харчування;

– Профілакторію «Політехнік»;

– оздоровчого пункту;

– власної бази відпочинку – спортивно-оздоровчий табір «Політехнік» (смт Фігуровка);

– Палацу студентів Університету;

http://ds-khpi.org.ua

– Наукової бібліотеки

http://library.kpi.kharkov.ua

Освітній процес забезпечено комп’ютерними робочими місцями. Заняття проводяться у комп’ютерних класах за розкладом. Навчальні корпуси, бібліотека та читальні зали гуртожитків мають 70 зон доступу Free Wi-Fi до мережі Internet.

Для проведення повного медичного обстеження абітурієнтів, студентів Університет має свій оздоровчий пункт з сучасним обладнанням та функціонує санаторій-профілакторій, у якому здійснюється амбулаторне лікування студентів.

Медичне обслуговування проводиться безкоштовно.

 1. Міжнародні програми

Університет продовжує зміцнювати та поширювати зв’язки з 99 закордонними партнерами із 33 країн світу (Австрія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Китай, Корея, Нідерланди, Німеччина, США, Угорщина, Франція, Швеція тощо).

Найбільш продуктивно розвиваються зв’язки з Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Герікке (Німеччина), Клагенфуртським університетом (Австрія), Ліонською вищою центральною школою (Франція), Мішкольцьким університетом (Угорщина), Петрошанським університетом (Румунія), Університетом штату Айова (США), Манчестерським університетом (Великобританія), Технічним університетом Гамбург-Гарбург (Німеччина), Національним технічним університетом Афін (Греція), Берлинським університетом ім. Гумбольта (Німеччина).

Міжнародні партнери

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodni-partneri-ntu-hpi

Міжнародні проекти

http://www.ec.kharkiv.edu/mp.html

Міжнародні гранти, програми, стипендії

http://www.ec.kharkiv.edu/gsk.html

Кредитна мобільність студентів

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/akadem_mobil_stud_dopovn.pdf

 1. Студентські організації Університету

Первинна профспілкова організація студентів Університету –правозахисна організація, яка об’єднує майже 13 000 студентів. До її складу входять 20 профспілкових організацій факультетів. Для організації роботи за напрямками у профспілковому комітеті працює 7 комісій.

http://www.kpi.kharkov.ua/rus/studentske-zhittya/profspilkova-organizatsiya-studentiv/

Первинна профспілкова організація студентів НТУ «ХПІ»

http://www.profkom-khpi.org/

 1. Умови для студентів з особливими потребами

Навчальні корпуси Університету обладнано спеціальними пандусами для студентів з особливими потребами. У спортивному комплексі створені спеціальні лікувально-оздоровчі групи для різних категорій студентів. На першому поверсі гуртожитку №1 діє Центр надання первинної медико-санітарної допомоги. В Університеті створена та функціонує система дистанційної освіти, а для абітурієнтів діє проект «Дистанційні підготовчі курси». http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/distantsijna-osvita/

 1. Страхування/фінансове забезпечення (підтримка) студентів

В Університеті створено умови для соціальної та матеріальної підтримки студентів.

– Порядок отримання матеріальної допомоги

http://www.profkom-khpi.org/materialnaya-pomoshh/

– Оздоровлення студентів

http://www.profkom-khpi.org/ozdorovlenie/

– Пільги на проживання у гуртожитку

http://www.profkom-khpi.org/lgoty-na-prozhivanie-v-obshhezhitii/

– Оформлення субсидії студентами, що проживають у гуртожитках

http://www.profkom-khpi.org/oformlenie-subsidii-dlya-studentov-prozhivayushhix-v-obshhezhitii/

 1. Умови для занять спортом, художньою самодіяльністю та дозвілля

Палац студентів – потужний центр культури Університету.

Основні напрямки його роботи:

 • розширення мережі творчих колективів;
 • поліпшення всієї системи культурно-масових заходів із метою вдосконалення дозвілля з урахування диференційованого підходу до студентів, аспірантів та співробітників Університету.

http://www.kpi.kharkov.ua/rus/studentske-zhittya/palats-studentiv/

Сайт Палацу студентів

http://ds-khpi.org.ua

Навчально-спортивний комплекс Університету – один із кращих в Україні, що вирішує завдання фізичного виховання молоді. Головна мета якого – ствердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості, протидія факторам, що негативно впливають на здоров’я усіх учасників освітнього процесу, вироблення вмінь самостійно використовувати методи й форми фізичної культури у трудовій діяльності та відпочинку.

Навчально-спортивний комплекс

http://www.kpi.kharkov.ua/rus/studentske-zhittya/cportivnij-kompleks/

ІІІ. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ

ECTS (з англ. – European Credit Transfer System) – європейська кредитно- трансфертна система, розроблена за сприяння Європейської Комісії з метою забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру і порівняння результатів навчання слухачів, їх академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому. Система може використовуватися усередині навчального закладу, між навчальними закладами однієї країни, а також між закладами-партнерами з різних країн. Система ECTS базується на обліку обсягу навчальної роботи, виконаної слухачем; допускає накопичення кредитів та їх здатність до перезарахування в європейському освітянському просторі; передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди про навчання і зарахування кредитів; покликана сприяти мобільності і міжнародному визнанню термінів навчання за кордоном.

Академічна довідка – документ, що містить інформацію про навчальні досягнення та освітньо-професійну кваліфікацію слухача за шкалою успішності (національною та шкалою ECTS).

Академічний календар – календарні терміни навчального процесу та вивчення окремих дисциплін впродовж академічного року.

Диплом – документ про вищу освіту (науковий ступінь), що видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Європейський простір вищої освіти – побудова єдиної стандартизованої системи навчання, що дає змогу підвищити зайнятість і мобільність громадян країн-учасниць, визначити рівні та гарантії якості навчальних програм, зробити більш привабливою для студентів і викладачів з інших країн систему загальноєвропейської вищої освіти. Цей процес отримав назву Болонського процесу.

Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Кредит є відносною одиницею і вимірює час, у середньому необхідний слухачу для засвоєння змістового модуля. Кредит ураховує всі форми навчального навантаження слухача: аудиторні заняття, самостійну роботу, підготовку до екзаменів, науково-дослідницьку роботу тощо.

Інформаційний пакет ECTS – документ, що містить загальну інформацію про університет, назву спеціальностей, спеціалізацій, відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про навчальний графік та види навчальних занять, повний перелік пропонованих обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку анотацію, відомості про форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих в університеті, оцінкам ECTS та іншу інформацію.

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.

Кредит ECTS – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ECTS становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ECTS.

Навчальний план – документ, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ECTS, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю та розробляється вищим навчальним закладом на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.